Ein hymateb i bandemig y coronafeirws

Diweddariad diwethaf 11 Hydref 2021

Ymweld â’n coetiroedd a’n gwarchodfeydd natur

Mae ein coetiroedd a'n gwarchodfeydd natur ar agor.

Bydd yn dal yn ofyniad cyfreithiol gwisgo mygydau dan do yn ein canolfannau ymwelwyr.

Wrth ymweld â'n coetiroedd, cofiwch ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru sy'n berthnasol i ddiogelu Cymru drwy wneud y canlynol:

 • cynllunio ymlaen llaw
 • cadw pellter oddi wrth eraill
 • parcio'n gyfrifol
 • bod yn amyneddgar a pharchus
 • dilyn y Cod Cefn Gwlad

Darllenwch y dudalen ar gyfer y coetir neu’r warchodfa cyn eich ymweliad.

Ffyrdd o weithio

Mae’r rhan fwyaf o’n staff yn parhau i weithio o’u cartref. Rydym yn parhau i ymweld â safleoedd a chasglu data yn ystod digwyddiadau amgylcheddol sylweddol, ac ymateb i faterion sydd o’r risg mwyaf i’r cyhoedd a’r amgylchedd.

Rheoliadau amgylcheddol

Rydym yn disgwyl i fusnesau ac unigolion barhau i gydymffurfio â rheoliadau amgylcheddol ac amodau eu trwyddedau.

Os yw busnes neu unigolyn a reoleiddir yn wynebu problemau o ran cydymffurfio ag amodau trwydded a bod hynny’n ganlyniad uniongyrchol i'r amgylchiadau eithriadol sy'n ein hwynebu ar hyn o bryd, dylai:

 • Roi gwybod inni am y materion a sut y cânt eu rheoli cyn gynted ag y bo modd.
 • Blaenoriaethu cydymffurfio â'r amodau trwydded hynny sy'n diogelu'r amgylchedd yn uniongyrchol.
 • Cymryd pob cam ymarferol arall i atal a lleihau i’r eithaf unrhyw niwed i'r amgylchedd neu risgiau i iechyd y cyhoedd.
 • Cadw cofnodion clir a chynhwysfawr o'r penderfyniad a wnaed a'r camau a gymerwyd.

Os bydd busnesau ac unigolion a reoleiddir yn dilyn y canllawiau hyn, byddwn yn mynd ati mewn ffordd gymesur a rhesymol i asesu cydymffurfiaeth yn ystod y cyfnod hwn.

Byddwn yn parhau i wirio ac asesu cydymffurfiaeth mewn nifer o ffyrdd gan gynnwys galwadau ffôn, ymweliadau â ffocws â safleoedd blaenoriaeth, a defnyddio amryw o ddulliau amgen ar gyfer casglu gwybodaeth.

Penderfyniadau rheoleiddiol

Rydym wedi cyhoeddi penderfyniadau rheoleiddiol dros dro i helpu i ddelio â materion sy'n deillio'n uniongyrchol o bandemig y coronafeirws.

Digwyddiadau ar ein tir

Mae rhai sefydliadau yn cynnal digwyddiadau ar ein safleoedd. Cysylltwch â threfnydd y digwyddiad yn uniongyrchol os hoffech wybod a oes unrhyw newidiadau i ddigwyddiad yr ydych yn ei fynychu.

Trefnu gweithgaredd neu ddigwyddiad

Canllawiau i reolwyr tir a safle

Gweler canllawiau ar gyfer rheolwyr safleoedd diwylliannol naturiol ac awyr agored ar gyfer gweithredu safleoedd mor ddiogel ag sydd bosibl.

Ein gweithgareddau coedwigaeth

Rydym yn parhau â’n gweithgareddau cynaeafu i gynorthwyo’r cyflenwad o gynhyrchion pren.

Cynhelir archwiliadau llym ar ein holl safleoedd coedwigaeth i sicrhau ein bod yn gweithredu o fewn canllawiau cyfredol y Llywodraeth o ran mesurau Coronafirws ac ymbellhau cymdeithasol. 

Ceisiadau am drwyddedau cwympo a Sgrinio Effeithiau Amgylcheddol 

Rydyn ni’n prosesu ceisiadau am drwyddedau cwympo coed a Cheisiadau Sgrinio Effeithiau Amgylcheddol fel arfer. Ein nod yw cwblhau'r rhain yn ôl yr amserlenni safonol. Os bydd oedi gyda'ch cais, byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi ac efallai y byddwn yn gofyn am amser ychwanegol i wneud ein penderfyniad.

Pan bydd angen ymweld â safle, byddwn yn dilyn canllawiau'r Llywodraeth ar gadw pellter cymdeithasol. Ni fyddem yn disgwyl cyfarfod â rheolwyr safleoedd, ond byddwn yn cysylltu â nhw ymlaen llaw i sicrhau y gallwn gynnal y gwaith yn ddiogel.

Mae ein staff trwyddedu yn gweithio gartref a gallwch gysylltu â nhw drwy e-bost ar  fellinglicence@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk.

Gwasanaeth Cynghori ar Gynlluniau Datblygu

 • Rydym yn dal i brosesu ymgynghoriadau cynllunio ond efallai y bydd yn cymryd mwy o amser inni roi cyngor a gall fod yn hwy na’r cyfnod a nodir yn ein safonau gwasanaeth cyhoeddedig arferol.
 • Rydym wedi ailddechrau'r broses o ddarparu ein Cyngor Cynllunio Dewisol arferol lle y mae adnoddau'n caniatáu, ac nid oes dim perygl o effaith andwyol ar ein gallu i ddarparu ein gwasanaeth statudol.
 • Penderfynir ar sail pob achos unigol ynglŷn â’n hargaeledd i gynnal ymweliad safle, a bydd hynny’n amodol ar gynnal asesiad risg digonol. Dylid cyflwyno ceisiadau am ymweliadau safle drwy e-bost.
 • Mae ein staff yn dal i weithio o gartref. Gofynnir ichi anfon unrhyw ymholiadau neu ymgynghoriadau drwy e-bost ac nid drwy'r post cyffredin.

Yn achos prosiectau yn Sir Benfro, Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr, anfonwch e-bost at: swplanning@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Yn achos prosiectau yng Nghaerdydd, Casnewydd, Bro Morgannwg, Rhondda Cynon Taf, Torfaen, Sir Fynwy, Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Blaenau Gwent, Caerffili, a Merthyr Tudful, anfonwch e-bost at: southeastplanning@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Yn achos prosiectau yng Ngwynedd, Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Wrecsam, Powys, Ceredigion, Parc Cenedlaethol Eryri, anfonwch e-bost at: northplanning@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Yn achos prosiectau ym Mhowys, Ceredigion, Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, anfonwch e-bost at: MidPlanning@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Newidiadau i'r gwasanaeth dadansoddol

Mae digwyddiadau diweddar wedi effeithio'n sylweddol ar lefelau staffio ein timau gwasanaethau dadansoddol. Rydym yn gwneud pob ymdrech i gwrdd â’n hymrwymiadau dadansoddol, ond efallai y bydd y sefyllfa yn effeithio ar y rhain ar hyn o bryd.

O ystyried y cyfyngiadau COVID-19 cyfredol a’r angen inni flaenoriaethu dadansoddi CNC mewnol, rydym wedi gwneud y penderfyniad anodd i beidio â darparu gwasanaethau masnachol.

Rydym yn sylweddoli y gallai hyn darfu ar eich gwaith. Hoffem ymddiheuro am hyn a diolch i chi am eich amynedd a'ch dealltwriaeth parhaus yn ystod y cyfnod anodd hwn.
Os oes gennych bryderon, cysylltwch drwy ebostio ein gwasanaethau dadansoddol. Gallai digwyddiadau cyfredol effeithio ar ein hamseroedd ymateb arferol.

Adnoddau Addysg

 

Diweddarwyd ddiwethaf