Paratoi ar gyfer plannu coed a choetiroedd

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig ystod o grantiau ar gyfer cynlluniau creu coetir. Mae’r grantiau ar gael drwy’r flwyddyn a gellir eu defnyddio i’ch helpu i gynllunio a datblygu eich coetir newydd.

Gwirio a yw eich tir yn addas ar gyfer plannu coed

Bydd angen i chi wirio a yw eich tir yn addas ar gyfer plannu coed cyn ymgeisio am unrhyw grantiau.

Bydd angen i chi fod yn berchen ar y tir, wedi cofrestru fel perchennog cyfreithlon y tir neu’n meddu ar reolaeth lawn o’r tir cyn y gallwch blannu unrhyw goed. Os nad ydych yn berchen ar y tir, bydd angen caniatâd perchennog cyfreithlon y tir arnoch i blannu eich coed. Gallwch ddod o hyd i berchennog y tir ar wefan y Gofrestrfa Tir.

Plannu un goeden unigol

Bydd pob aelwyd yng Nghymru yn cael cynnig coeden am ddim i helpu i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd.

Gallwch ymgeisio am eich coeden am ddim i’w phlannu, neu os nad oes lle gennych, gellir plannu coeden ar eich rhan.

Ymgeisio am goeden am ddim

Os ydych chi’n plannu coeden unigol yn eich gardd neu ar ddarn arall o dir, bydd angen i chi ystyried y canlynol:

 • os ydych chi’n plannu coed yn agos at unrhyw adeiladau, ystyriwch faint y goeden ar ôl iddi dyfu’n llawn
 • os mae gwreiddiau a brigau’n lledaenu ymhell, gallant achosi difrod strwythurol
 • peidio â thyfu coed mewn potiau gan y byddant yn tyfu’n rhy fawr iddynt ac yn profi straen wrth gael eu symud yn ddiweddarach

Mae gan Coed Cadw gyngor da ar gyfer y coed a’r llwyni Prydeinig gorau ar gyfer gerddi.

Cynllun Grantiau Bach Creu Coetir

Os ydych chi’n plannu mwy na 0.1 hectar (0.24 erw) a llai na dau hectar (4.94 erw), gallwch ymgeisio ar gyfer y cynllun Grantiau Bach Creu Coetir. Rhaid i'ch tir fod mewn ardal sensitifrwydd isel. 

Os nad yw eich tir mewn ardal sensitifrwydd isel, neu mae dros ddau hectar, bydd angen i chi ymgeisio ar gyfer Cynllun Cynllunio Creu Coetir.

Cynllun Cynllunio Creu Coetir

Gallwch ymgeisio am y Cynllun Cynllunio Creu Coetir os ydy'ch tir yn o leiaf 0.25 hectar (0.62) mewn maint. Os ydych chi’n plannu llai na dau hectar (llai na 4.94 erw) mewn ardal sensitifrwydd isel, gallwch ymgeisio am gynllun Grantiau Bach Creu Coetir.

Mae'r cynllun yn cynnig grantiau o rhwng £1,000 a £5,000 i ddatblygu cynlluniau ar gyfer creu coetir newydd. Mae'r arian yn gadael i chi ddefnyddio cynllunydd coetir cofrestredig i ddatblygu cynllun creu coetir.

Dylech wirio a oes unrhyw ardaloedd sensitif ar eich tir:

 • safleoedd archeolegol
 • ardaloedd gwarchodedig
 • ardaloedd o harddwch naturiol eithriadol
 • safleoedd gyda rhywogaethau prin neu warchodedig
 • prif afonydd, amddiffynfeydd llifogydd, dalgylchoedd a chyrff dŵr sy’n sensitif i asid
 • henebion rhestredig
 • parciau a gerddi hanesyddol
 • safleoedd UNESCO
 • parciau cenedlaethol
 • hawliau tramwy cyhoeddus, tir gyda mynediad agored neu dir comin

Unwaith bod Cyfoeth Naturiol CYmru wedi cymeradwy eich cynllun creu coetir, gallwch ymgeisio ar gyfer y Cynllun Cynllunio Creu Coetir i gael cyllid ar gyfer plannu coed.

Grant Buddsoddi mewn Coetir

Mae'r Grant Buddsoddi mewn Coetir ar gael i dirfeddianwyr i greu coetiroedd at ddefnydd cymunedau. Dysgwch fwy am Grant Buddsoddi mewn Coetir.

Diweddarwyd ddiwethaf