Prosesau ac amserlenni ar gyfer trwyddedu rhywogaethau a warchodir yn ystod y pandemig Covid-19

Dyma'n cyngor mewn ymateb i'r pandemig COVID-19:

Os nad oes modd i chi weithio gartref, edrychwch ar y canllawiau diweddaraf gan:

Rydym yn gyfrifol am geisiadau am drwyddedau ar gyfer Cymru yn unig. Bydd angen i chi wirio'r cyngor gan ranbarthau eraill os ydych yn gwneud gwaith arolygu yn Lloegr, yr Alban neu Ogledd Iwerddon.

Cysylltu â ni

Mae ein staff bellach yn gweithio gartref, ond gallwch gysylltu â ni o hyd trwy neges e-bost. Rydym ar gael i drafod ymholiadau trwyddedu gyda chi dros y ffôn, dros e-bost, neu gan ddefnyddio cyfleusterau eraill ar-lein.

Rydym yn disgwyl y bydd cyfraddau absenoldeb ymhlith staff oherwydd COVID-19 yn cyfyngu ar yr hyn y gallwn ei wneud yn ystod y cyfnod heriol hwn, er gwaethaf ein hymdrechion gorau i leihau unrhyw amhariad. Byddwn yn defnyddio'n cynllunio argyfwng i barhau â'n gweithgareddau hyd eithaf ein gallu.

Ein proses ar gyfer ceisiadau am drwyddedau

Nid oes unrhyw newidiadau i'n proses ar gyfer cyflwyno cais am drwydded. Dylech geisio cynnwys cynlluniau wrth gefn addas yn eich amserlen waith i osgoi gorfod ceisio diwygiad.

Amserlenni ar gyfer prosesu ceisiadau am drwydded a diwygiadau i drwydded

Rydym yn dal i geisio prosesu ceisiadau am drwydded a diwygiadau i drwydded o fewn ein cytundebau lefel gwasanaeth.

Rydym yn ceisio lleihau unrhyw amhariad ar ein proses cyflwyno cais am drwydded. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fo'n gwasanaeth yn fwy cyfyngedig a bod cyflawni gwaith i amserlenni'n anodd. Er gwaethaf yr heriau hyn, mae ein ceisiadau am drwydded yn cael eu dyrannu o fewn amserlenni arferol ar hyn o bryd.

Peidiwch â chysylltu â ni i ymholi am gynnydd eich cais cyn y dyddiad a nodwyd ar eich e-bost cydnabod trwydded.

Gwaith arolygu

Dylai unrhyw waith arolygu a gynlluniwyd gennych fel rhan o gais am drwydded rhywogaeth gael ei wneud os yw'n angenrheidiol yn unig. Dylech barhau i ddilyn y canllawiau cadw pellter cymdeithasol gan y llywodraeth.

Ni allwn ddarparu cyngor ar gynnal arolygon na theithio i safle yn ystod y pandemig COVID-19. Dylech ddilyn cyngor y llywodraeth ac ymgysylltu â'ch cleient i ddod i gytundeb addas.

Dylech gwblhau eich arolwg cyn gynted â phosib unwaith y bydd y cyfyngiadau'n cael eu codi.

Ni ddylai arolygon a gyflwynir i gefnogi cais am drwydded fod yn fwy na dwy flynedd oed. Wrth gynnal arolygon, dylech ddilyn y canllawiau cenedlaethol.

Rydym yn cydnabod y gallai fod rhai cyfyngiadau i rannau o’r dulliau a ddefnyddiwyd gennych i gynnal eich arolwg. Dylech dynnu sylw at y rhain a’u trafod yn eich adroddiad.

Os yw cyfyngiadau i'r arolwg yn achosi cyfyngiadau sylweddol, dylech ystyried a oes gwaith arolygu ychwanegol neu ddulliau amgen a allai bontio'r diffyg hwn.

Os oes gennych ragor o gwestiynau, cysylltwch â'n tîm rhywogaethau.

Cwblhau arolwg a chyfyngiadau ar wneud hynny

Dan amgylchiadau eithriadol, efallai y byddwn yn ystyried cynllun yn seiliedig ar becyn lliniaru uwch. Gall y dull hwn fod yn berthnasol yn unig os yw'r holl lwybrau wedi cael eu harchwilio a'u trafod yn eich adroddiad. Mae'n rhaid iddynt hefyd fodloni'r tri phrawf canlynol:

  • mae diben y gwaith yn bodloni un o'r rheiny a restrwyd yn y Rheoliadau Cynefinoedd
  • nid oes dewis arall boddhaol
  • ni fydd y weithred a awdurdodir yn cael effaith niweidiol ar y gwaith o gynnal poblogaeth y rhywogaeth dan sylw ar statws cadwraeth ffafriol yn ei gwasgariad naturiol

Gall dull pecyn lliniaru uwch fod yn gymwys yn unig pan fo cyfyngiadau oherwydd COVID-19.

Cosb am beidio â bod ar gael i wneud gwaith trwyddedadwy ar safle

Cyfrifoldeb llys byddai penderfynu ar atebolrwydd mewn amgylchiadau o'r fath. Dylech sicrhau eich bod wedi dweud wrth eich cleient eich bod wedi ystyried cyngor COVID-19 y llywodraeth. Dylech asesu a fyddai eich presenoldeb ar y safle'n briodol a dylech dynnu sylw at hyn yn y datganiad dull.

Ymestyn eich trwydded

Rydym yn cydnabod ei fod yn gyfnod heriol ac, o ganlyniad uniongyrchol i COVID-19, gall fod rhaid i amserlenni gwaith gwreiddiol newid. Gallwch gyflwyno cais am estyniad i'ch trwydded, gan nodi'r rhesymau llawn am yr oedi. Gallech sylwi bod eich trwydded ddiwygiedig yn destun rhai amodau ychwanegol neu amrywiol. Dylech gadw at y rhain.

Cyflwyno cais am drwydded newydd neu ddiwygiad i drwydded

Byddwn yn ystyried ymestyn trwyddedau am gyfnod ystyrlon er mwyn eich galluogi i gwblhau gwaith.

Dylai ymgynghorwyr sicrhau bod dulliau amgen wedi’u cynnwys yn y cais am drwydded. Dylech nodi hyn yn rhan berthnasol eich datganiad dull rhag ofn na fydd y gwaith yn gallu cael ei gwblhau yn ôl y disgwyl.

Y nod yw sicrhau bod anghenion rhywogaethau'n cael eu diwallu ynghyd â'ch cynlluniau a'ch amserlenni datblygu. Mae angen i ni hefyd sicrhau eich bod yn bodloni'r meini prawf a nodir yn y ddeddfwriaeth, gan gynnwys na fydd unrhyw golled i statws cadwraeth ffafriol y boblogaeth yn ei gwasgariad naturiol.

Ein barn ar Grŵp Arbenigol ar Ystlumod yr Undeb Rhyngwladol dros Gadwraeth Natur a’r perygl i rywogaethau mamaliaid eraill

Efallai y byddwch yn ymwybodol fod Grŵp Arbenigol ar Ystlumod yr Undeb Rhyngwladol dros Gadwraeth Natur wedi cyflwyno rhai argymhellion ynghylch gwaith maes. Mae'r rhain yn cynnwys cyswllt agos ag ystlumod. Rydym yn cydnabod bod hon yn broblem ddifrifol bosib ac efallai y bydd angen addasu gwaith arolygu i adlewyrchu hyn. Rydym yn ystyried hyn ymhellach gyda'r awdurdodau iechyd perthnasol a byddwn yn rhoi diweddariad ar hyn yn y man.

Diweddarwyd ddiwethaf