Trwyddedau y gall fod yn ofynnol eu cael gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) er mwyn archwilio gweithgareddau olew a nwy ar y tir

Mae'n bosibl bod angen un ar ddeg o drwyddedau neu ganiatadau gan CNC, y mae pump ohonynt yn dod o dan Reoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016.

Ym mhob achos, mae angen trwydded gwastraff mwyngloddio ar gyfer gweithgareddau olew a nwy ar y tir. Efallai y bydd arnoch angen un neu ragor o drwyddedau amgylcheddol ychwanegol hefyd.

Trwydded gweithgaredd sylweddau ymbelydrol

Trwydded gweithgaredd sylweddau ymbelydrol mae'n debygol o fod yn berthnasol ym mhob amgylchiad lle cynhyrchir olew a nwy.

Trwydded safle A1

Trwydded safle A1 pan fydd y Gweithredwr yn bwriadu ffaglu mwy na 10 tunnell (fetrig) o nwy y dydd. Os yw'n llai na 10 tunnell (fetrig) o nwy y dydd, bydd yn destun trwydded Gweithgaredd Gwastraff Mwyngloddio.

Trwydded gweithgaredd dŵr daear

Trwydded gweithgaredd dŵr daear oni bai ein bod yn fodlon nad oes dim perygl o fewnbynnau i ddŵr daear.

Trwydded gweithgaredd gollwng i ddŵr

Trwydded gweithgaredd gollwng i ddŵr mae’n ofynnol yn achos unrhyw ollyngiadau i ddŵr wyneb.

Trwydded gweithgarwch perygl llifogydd

Trwydded gweithgarwch perygl llifogydd mae’r drwydded yn ofynnol os yw’r gwaith i’w wneud mewn, dros, o dan neu’n agos at brif afon, amddiffynfa rhag llifogydd neu amddiffynfa rhag y môr. Yn achos pob cwrs dŵr arall nad yw'n brif afon, bydd angen caniatâd yr Awdurdod Rheoleiddio sy'n gyfrifol am y cwrs dŵr.

Trwyddedau a chaniatadau ychwanegol

Gall fod angen y trwyddedau a ganlyn hefyd:

Trwydded Rhywogaethau a Warchodir gan Ewrop gall fod yn ofynnol lle mae posibilrwydd o effeithiau andwyol. Gall hefyd fod yn destun asesiad o dan Reoliadau Cadwraeth Cynefinoedd a Rhywogaethau 2017.

Mae angen Trwydded Tynnu Dŵr os yw’r Gweithredwr yn bwriadu tynnu mwy na 20m3 o ddŵr y dydd at ei ddefnydd ei hun, yn hytrach na phrynu dŵr gan gwmni cyfleustodau’r cyflenwad dŵr cyhoeddus.

Gall fod angen Caniatâd Ymchwiliad Dŵr Daear I gwmpasu gwaith drilio a phwmpio prawf lle mae posibilrwydd o dynnu mwy na 20m3 o ddŵr y dydd yn y broses gynhyrchu.

Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) mae angen caniatâd lle mae posibilrwydd o effeithio ar safleoedd gwarchodedig dynodedig.

Rhaid i Weithredwyr hefyd gyflwyno hysbysiad i CNC o dan Adran 199 o Ddeddf Adnoddau Dŵr 1991 (fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf Dŵr 2003), sef hysbysiad o fwriad i adeiladu turiad at ddibenion chwilio am neu echdynnu mwynau.

Diweddarwyd ddiwethaf