Rhaglen Weithredu Genedlaethol ar Fawndiroedd

Rhaglen Weithredu Genedlaethol ar Fawndiroedd

Mae’r Rhaglen Weithredu Genedlaethol ar Fawndiroedd yn gynllun pum mlynedd ar gyfer adfer mawndiroedd yng Nghymru.

Mae mawndiroedd yn cynnal amrywiaeth o gynefinoedd a rhywogaethau, ac mae ganddynt rôl bwysig mewn:

 • dal a storio carbon
 • rheoleiddio nwyon tŷ gwydr
 • cynnal bioamrywiaeth
 • rheoleiddio dŵr

Mae galw cynyddol wedi bod ar gyfer rhaglen genedlaethol i gydlynu’r gwaith adfer.

Gwaith adfer

Mae gan y Rhaglen Weithredu Genedlaethol ar Fawndiroedd chwe blaenoriaeth:

 1. Erydiad mawndir
 2. Draenio mawndir
 3. Rheoli mawndiroedd yr ucheldir yn gynaliadwy
 4. Rheoli mawndiroedd yr iseldir yn gynaliadwy
 5. Adfer mawndiroedd wedi'u coedwigo
 6. Adfer mawndiroedd sydd â'r allyriadau carbon uchaf yn raddol

Bydd y rhaglen yn targedu mawndiroedd sydd angen eu hadfer fwyaf ac mae’n bwriadu adfer 600 – 800 o hectar o dir cyhoeddus a phreifat bob blwyddyn. Fe wnaethom adfer dros 650 hectar ym mlwyddyn gyntaf y prosiect (2020-21).

Bydd y rhaglen hefyd yn diogelu mawndiroedd sydd mewn cyflwr da a chyflwr sy'n gwella.

Cyllid i adfer mawndiroedd

Mae gennym gyllid ar gyfer prosiectau adfer mawndiroedd.

Porth Data Mawndiroedd Cymru

Mae Porth Data Mawndiroedd Cymru yn dangos ymhle mae mawndiroedd a’r ardaloedd sydd angen eu hadfer. Mae’r mapiau rhyngweithiol yn cynnwys:

 • cynefinoedd sy'n cael eu cynnal gan fawn
 • amcangyfrifon o'r carbon sy'n cael ei storio mewn mawndiroedd yng Nghymru
 • amcangyfrifon o allyriadau nwyon tŷ gwydr

Byddwn yn diweddaru'r Porth wrth i fawndiroedd gael eu hadfer. Bydd hyn yn cynnwys yr effeithiau ar gyflwr mawndiroedd, bioamrywiaeth a lliniaru newid hinsawdd.

Dysgwch fwy am haenau Porth Data Mawndiroedd

Dilyn gwaith y rhaglen

Blog gan un o’r Swyddogion Prosiect am ddarganfod alga anghyffredin - Alga hynod

Dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol #AdferMawndiroeddCymru

Twitter @NatResWales
Facebook @NatResWales 

Ewch i’n rhestr chwarae ar YouTube i weld ein fideos ar waith adfer mawndiroedd ar draws Cymru

Darllenwch ein hadroddiad ail flwyddyn (2021-22) (PDF) (Saesneg yn unig)

Darllenwch ein hadroddiad blwyddyn gyntaf (2020-21) (PDF) (Saesneg yn unig)

Rhaglen Weithredu Genedlaethol ar Fawndiroedd 2020-2025 (PDF) (Saesneg yn unig)

Rhaglen Weithredu Genedlaethol ar Fawndiroedd – Gweithredoedd Allweddol Blynyddoedd 1-5 (PDF) (Saesneg yn unig)

Adnoddau addysg am fawndiroedd

Fideo am pam fod mawndiroedd yn bwysig a pham ein bod ni’n eu hadfer

Prosiectau mawndiroedd eraill

Adfywio Cyforgorsydd Cymru

Prosiect LIFE Corsydd Môn a Llŷn

Prosiect Dalgylch Uwch Conwy

Marches Mosses BogLIFE

Cysylltu â ni

Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth am y rhaglen npap@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Diweddarwyd ddiwethaf