Map Llifogydd ar gyfer Cynllunio / Map Cyngor Datblygu

​Gwaith cynnal a chadw critigol parhaus​

Rydym yn cynnal gwaith cynnal a chadw ar ein gwasanaethau mapio. Mae’n bosib na fydd ein mapiau yn ymddangos yn iawn dros y cyfnod hwn.

 

Ceisiwch ail-lwytho'r dudalen (F5 ar eich allweddell)

 

Mae'n ddrwg gennym am unrhyw anghyfleustra. 

Map Cyngor Datblygu

Y Map Cyngor Datblygu a pholisi cynllunio cysylltiedig Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 15: Datblygu a Pherygl Llifogydd yw'r fframwaith presennol ar gyfer asesu pergyl llifogydd ar ddatblygiadau newydd ac oddi wrthynt. 

Mae'r Map Cyngor Datblygu yn offeryn sgrinio i awdurdodau lleol er mwyn deall lle y gallai fod angen asesiad pellach o lifogydd. 

(Cliciwch fotwm dde eich llygoden ar y botwm uchod i'w agor mewn tab newydd)

 

Map Llifogydd ar gyfer Cynllunio

Bydd Nodyn Cyngor Technegol 15 yn cael ei weithredu ym Mehefin 2023. Bydd y Map Llifogydd ar gyfer Cynllunio yn cefnogi hwn. Mae'r map yn cynnwys gwybodaeth am newid hinsawdd i ddangos sut bydd hyn yn effeithio ar yr ardaloedd sydd mewn pergyl o lifogydd dros y ganrif nesaf. Mae'n dangos yr ardaloedd all gael eu heffeithio gan lifogydd, heb ystyried effaith amddiffynfeydd. 

Does gan y Map Llifogydd ar gyfer Cynllunio ddim statws swyddogol ar gyfer dibenion cynllunio tan Fehefin 2023. Fodd bynnag, bydd rhaid i awdurdodau lleol adolygu eu Hasesiadau Goblygiadau Llifogydd Strategol erbyn Tachwedd 2022, yn unol â'r TAN15 a'r Map Llifogydd ar gyfer Cynllunio.  

Gall Cyfoeth Naturiol Cymru ddefnyddio'r data hefyd fel y 'wybodaeth orau sydd ar gael' ar risg llifogydd er mwyn hysbysu ein cyngor cynllunio. 

Mae mwy o wybodaeth ar weithrediad ffurfiol Nodyn Cyngor Technegol 15 a'r Map Llifogydd ar gyfer Cynllunio yn Natganiad Ysgrifenedig Llywodraeth Cymru. 

Mae dwy olyfga gan y map: 

  • Sylfaenol - mae hwn yn cynnwys digon o ddata ar gyfer sgrinio lefel uchel yn erbyn Nodyn Cyngor Technegol 15
  • Manwl - mae hwn yn cynnwys manylion ychwanegol a all gael eu defnyddio ar gyfer Asesiadau Canlyniadau Llifogydd 

(Cliciwch fotwm dde eich llygoden ar y botwm uchod i'w agor mewn tab newydd)

 

Gweler ein Map Asesu Pergyl Llifogydd Cymru ar gyfer y risg presennol, sy'n ystyried effaith amddiffynfeydd presennol. Does gan y map hwn ddim statws swyddogol ar gyfer dibenion cynllunio, gan nad yw'n ystyried effaith newid hinsawdd yn y dyfodol. Gyda'i gilydd mae'r ddau fap yn ffurfio Map Llifogydd Cymru. 

Beth mae'r haenau map yn ei feddwl? 

Mae gan y Map Llifogydd ar gyfer Cyllunio yr haenau canlynol sy'n dangos ystod posibl llifogydd, gan gymryd bod dim amddiffynfeydd rhag llifogydd yn bodoli: 

Afonydd - Parth Llifogydd 2

Ardaloedd gyda 0.1% i 1% (1 mewn 1000 i 1 mewn 100) o gyfle llifogydd o afonydd mewn unrhyw flwyddyn, gan gynnwys effeithio newid hinsawdd. 

Afonydd - Parth Llifogydd 3

Ardaloedd gyda mwy na 1% (1 mewn 100) o gyfle llifogydd o afonydd mewn unrhyw flwyddyn, gan gynnwys effeithiau newid hinsawdd. 

Afonydd a Môr - Parth Llifogydd 2

Risg 0.1% o haenau Parth Llifogydd Afonydd a Môr gyda'i gilydd.

Afonydd a Môr - Parth Llifogydd 3

Risg 1% o haenau Parth Llifogydd Afonydd a Môr gyda'i gilydd.

Môr - Parth Llifogydd 2

Ardaloedd gyda 0.1% i 0.5% (1 mewn 1000 i 1 mewn 200) o gyfle llifogydd o'r môr mewn unrhyw flwyddyn, gan gynnwys effeithiau newid hinsawdd. 

Môr - Parth Llifogydd 3

Ardaloedd gyda mwy na 0.5% (1 mewn 200) o gyfle llifogydd o'r môr mewn unrhyw flwyddyn, gan gynnwys effeithiau newid hinsawdd. 

Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach - Parth Llifogydd 2

Ardaloedd gyda 0.1% i 1% (1 mewn 1000 i 1 mewn 100) o gyfle llifogydd o ddŵr wyneb a/neu gyrsiau dŵr bach mewn unrhyw flwyddyn, gan gynnwys effeithiau newid hinsawdd. 

Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach - Parth Llifogydd 3

Ardaloedd gyda mwy na 1% (1 mewn 100) o gyfle llifogydd o ddŵr wyneb a/neu gyrsiau dŵr bach mewn unrhyw flwyddyn, gan gynnwys effeithiau newid hinsawdd. 

Parthau Amddiffynol TAN15

Ardal sy'n elwa o amddiffynfeydd llifogydd Awdurdodau Rheoli Risg gydag isafswm Safon Diogelu: 

  • 1 mewn 100 mlynedd (amser presennol) ar gyfer afonydd
  • 1 mewn 200 mlynedd (amser presennol) ar gyfer y môr

Ar gyfer amddiffynfeydd a adeiladwyd o 2016, rhaid cael lwfans ar gyfer newid hinsawdd a bwrdd rhydd dylunio. 

Llifogydd hanesyddol

Ardaloedd lle mae llifogydd wedi'u cofnodi.

Lleoliadau amddiffynfeydd llifogydd

Mwy o wybodaeth am leoliad a safon diogelu amddiffynfeydd llifogydd ffurfiol.

Risg llifogydd o gronfeydd

Mwy o wybodaeth am risg llifogydd o gronfeydd.

Prif afonydd

Mwy o wybodaeth am brif afonydd. Os ydy cynnig cynllunio wrth ymyl prif afon, efallai bod rhaid i chi gael trwydded, yn ychwanegol i ganiatâd cynllunio. 

Rheolwr Model Lleol CNC

Ardaloedd lle mae gan Gyfoeth Naturiol Cymru fodelau llifogydd lleol manwl, sy'n gallu bod yn ddefnyddiol i hysbysu asesiad canlyniadau llifogydd i gefnogi cais cynllunio. Cysylltwch â datadistribution@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk i ofyn am fynediad at y data hyn. 

Cynlluniau Rheoli'r Traethlin ac erydu arfordirol 

Mwy o wybodaeth am Gynlluniau Rheoli'r Traethlin ac erydu arfordirol. Rhaid i chi ystyried y cynlluniau hyn ar gyfer ceisiau datblygu arfordirol. Mae cyfraddau erydu ar y map ar gyfer cyfnodau byr, canolig a thymor hwy. Mae'r rhain ar sail 'cyfraddau hyder' (o 5%, 50% a 95%) ac yn dilyn polisiau cyfredol y Cynllun Rheoli'r Traethlin.

Herio ein mapiau llifogydd

Dysgwch fwy am ein gwybodaeth risg llifogydd, gan gynnwys canllawiau ar: 

Herio ein map llifogydd

Datblygu eich modelau hydrolig eich hunain

Modelu ar gyfer Asesiadau Canlyniadau Llifogydd

Data GIS

Os oes angen i chi lawrlwytho data GIS, gellir lawrlwytho nifer o haenau’r map o MapDataCymru.

Cydnabyddiaeth

Mae'n cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Natural Resources Wales a hawl cronfa ddata. Cedwir pob hawl. Mae cyfran o’r wybodaeth wedi’i seilio ar ddata gofodol digidol sydd wedi’u trwyddedu gan y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg © NERC (CEH). Mapio Daearegol: Arolwg Daeareg Prydain © NERC. DEFRA a’r Swyddfa Dywydd © hawlfraint y Goron. © Prifysgol Cranfield. © Sefydliad James Hutton. Cynnwys data OS data © Hawlfraint y Goron a hawl sylfaen-data 2017. Gwasanaethau Tir ac Eiddo Land © Hawlfraint y Goron a hawl sylfaen-data.

Diweddarwyd ddiwethaf