Beth i'w wneud mewn llifogydd

Cadwch draw oddi wrth ddŵr llifogydd - mae'n beryglus a gall fod wedi'i halogi

 

Mewn argyfwng ffoniwch 999

Gwiriwch rybuddion llifogydd a lefelau afonydd

Gwiriwch ein map llifogydd byw am y wybodaeth ddiweddaraf neu ffoniwch Rybuddion Llifogydd ar 0345 988 1188.

Gwiriwch lefelau afonydd.

Beth i'w wneud os yw'r eiddo ar fin gorlifo

 • Mynnwch eich pecyn llifogydd
 • Paratowch i symud eich teulu a’ch anifeiliaid anwes i le diogel 
 • Symudwch eitemau pwysig, sentimental a gwerthfawr i le uwch 
 • Rhowch giatiau llifogydd ac offer amddiffyn arall yn eu lle
 • Diffoddwch nwy, trydan a dŵr 
 • Peidiwch â chyffwrdd â phlygiau a ffynonellau trydan eraill wrth sefyll mewn dŵr llifogydd
 • Symudwch eich car i dir uwch neu y tu hwnt i'r ardal perygl llifogydd

Helpwch i atal dŵr rhag mynd i mewn i'ch eiddo

 • ceisiwch atal dŵr rhag mynd i mewn trwy ddrysau a ffenestri gyda chasys gobennydd neu fagiau plastig wedi'u llenwi â phridd neu fagiau tywod
 • gorchuddiwch friciau aer a fentiau
 • blociwch sinciau, baddonau a thoiledau a rhowch wrthrychau trwm ar eu pennau
 • blociwch bibellau mewnfa ddŵr gyda thywelion neu gadachau
 • tynnwch blwg peiriannau golchi a pheiriannau golchi llestri a'u datgysylltu o'r cyflenwad dŵr

Lleihau’r difrod os daw dŵr i mewn i'ch eiddo

 • symudwch rygiau ac eitemau ysgafn o ddodrefn
 • taflwch lenni dros y rheilen y tu hwnt i gyrraedd llifddwr
 • codwch eitemau na allwch eu symud gyda brics neu baled a gorchuddio'r gwaelod gyda phlastig 

Beth i'w wneud os cewch rybudd llifogydd

Rhybudd Llifogydd. Byddwch yn barod.

Rhybudd Llifogydd. Angen gweithredu ar unwaith.

 • symudwch deulu, anifeiliaid anwes, a phethau gwerthfawr i le diogel
 • diffoddwch gyflenwadau nwy, trydan a dŵr os yw'n ddiogel i wneud hynny
 • gosodwch offer amddiffyn rhag llifogydd

Rhybudd Llifogydd Difrifol. Perygl i fywyd.

 • arhoswch mewn lle diogel gyda ffordd o ddianc
 • byddwch yn barod i adael eich cartref
 • cydweithredwch â’r gwasanaethau brys
 • ffoniwch 999 os ydych mewn perygl di-oed

Ein gwasanaeth rhybuddion llifogydd

Mae ein gwasanaeth rhybuddio yn cynnwys tua 60% o’r eiddo sydd mewn perygl o lifogydd o brif afonydd neu’r môr yng Nghymru, ac rydym yn gweithio’n barhaus i ymestyn y gwasanaeth hwn.

Efallai y byddwch hefyd mewn perygl o lifogydd o ffynonellau eraill nad ydym yn rhybuddio amdanynt:

 • dŵr wyneb
 • cyrsiau dŵr bach

Gall y mathau hyn o lifogydd ddigwydd yn gyflym iawn ac maent yn aml yn lleol iawn, sy'n golygu nad oes amser i gyhoeddi negeseuon rhybudd ymlaen llaw.

Edrychwch sut rydym yn rhagweld llifogydd ac yn rhoi rhybuddion.

Symudwch i le diogel

 • Symudwch i ystafell i fyny'r grisiau gyda ffenestr. Gallwch ddefnyddio hwn fel llwybr dianc os bydd y gwasanaethau brys yn dweud wrthych am adael.
 • Chwiliwch am le diogel os nad oes gennych chi le i fyny'r grisiau. Efallai y bydd yn rhaid i chi adael eich cartref os yw'n ddiogel gwneud hynny.
 • Cysylltwch â'ch awdurdod lleol i'ch helpu gyda llety brys.

Adrodd am lifogydd

Edrychwch bwy i gysylltu â nhw os ydych am roi gwybod am broblem gyda llifogydd.

Problemau gyda nwy, trydan neu garthffosiaeth

Ffoniwch eich cyflenwr os ydych yn pryderu am ddŵr llifogydd sy’n effeithio ar eich:

 • nwy
 • trydan
 • dŵr neu
 • gwasanaethau carthffosiaeth

Ar gyfer llifogydd carthffos, neu os yw eich toiled neu sinc yn llifo’n ôl yn ystod llifogydd, ffoniwch eich cwmni dŵr lleol.

Ffoniwch 105 i roi gwybod i'ch cyflenwr trydan am doriadau trydan.

Adroddwch am anifeiliaid mewn perygl neu drallod

Ffoniwch rif argyfwng yr RSPCA: 0300 1234 999.

Peidiwch â rhoi eich bywyd chi neu fywyd rhywun arall mewn perygl i achub anifail.

Bagiau Tywod

Mae’n bosibl y bydd gan eich awdurdod lleol rai bagiau tywod yn barod i’w defnyddio ar adegau o lifogydd.

Os nad yw eich awdurdod lleol yn cyflenwi bagiau tywod, gallwch brynu eich cyflenwad eich hun o siopau DIY a masnachwyr adeiladu.

Beth i'w wneud os bydd yn rhaid i chi adael eich cartref

Gwrandewch ar gyngor gan y gwasanaethau brys a gadael pan ofynnir i chi wneud hynny. Bydd angen i chi ddweud wrthynt os ydych yn hunan-ynysu oherwydd COVID-19.

Byddwch yn cael eich cludo i ganolfan gwacáu a redir gan eich awdurdod lleol. Darperir bwyd a dillad gwely am ddim ond bydd angen dillad sbâr, meddyginiaeth hanfodol ac eitemau gofal babanod os oes gennych faban.

Bydd y rhan fwyaf o ganolfannau gwacáu yn gadael i chi ddod â'ch anifeiliaid anwes. Dylech fynd â bwyd anifeiliaid anwes a chofiwch roi cathod ac anifeiliaid bach mewn cludwr anifeiliaid anwes neu flwch diogel.

Gwybodaeth deithio

 • mynnwch ddiweddariadau traffig o wefan Traffig Cymru
 • gwiriwch Traveline Cymru i wirio trafnidiaeth gyhoeddus
 • gwiriwch grwpiau Facebook lleol
 • tiwniwch i mewn i'ch gorsaf radio leol 
 • dilynwch gyngor gan eich awdurdod lleol 

Beth i'w wneud ar ôl llifogydd

Edrychwch beth i'w wneud a sut i gael cymorth ar ôl llifogydd.

Diweddarwyd ddiwethaf