Gwasanaeth cynghori cyn ymgeisio am drwydded amgylcheddol

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn darparu gwasanaeth cynghori un i un i'ch helpu i ddeall gofynion cyfreithiol wrth ymgymryd â gweithgareddau penodol ac i gynorthwyo gyda'r broses ymgeisio.

Nid yw'r gwasanaeth yn orfodol ac mae ffynonellau cyngor eraill, ac yn eu plith ymgynghoriaethau sector preifat, cyhoeddus neu academaidd, ar gael.

Codir tâl am unrhyw gyngor dilynol sydd ei angen ar gyfradd o £125 + TAW yr awr.

Sut i gael mynediad i'r gwasanaeth


Cyflwynwch y ffurflen ‘cais am gyngor’ i'n canolfan derbyn trwyddedau fydd yn neilltuo person cyswllt y gallwch siarad ag ef/hi am eich gweithgaredd arfaethedig.

Meysydd eraill rydym yn cynnig cyngor cyn ymgeisio amdanynt

Mae cyngor cyn gwneud cais am drwyddedau a hawlenni eraill ar gael:

Yr hyn y gallwch ei ddisgwyl gan y gwasanaeth cyngor cyn ymgeisio

Gall CNC ddarparu cyngor ar eich gweithgaredd a'ch safle penodol, er mwyn eich helpu chi i:

  • deall a oes angen unrhyw ganiatâd (hawlenni, trwyddedau, awdurdodiadau ac ati) oddi wrthym ni, ar gyfer eich gweithgaredd
  • paratoi cais neu gyflwyniad safonol ar gyfer y caniatâd sydd ei angen

Ni fyddwn yn rhoi unrhyw gyngor neu wasanaeth a allai fod yn ‘rhag-gyflyru’ neu'n gwneud niwed i ddyfarniad cyn i’r cais hwnnw gael ei gyflwyno. Mae hyn yn golygu na allwn:

  • paratoi adroddiadau ar gyfer ymgeiswyr, neu
  • cynnal rhagasesiadau o wybodaeth a ddylai fod yn rhan o'r cais ffurfiol

Rhaid gwneud hyn fel rhan o ddyfarniad technegol y cais. Dim ond ar ôl i ni fod yn fodlon bod yr holl wybodaeth angenrheidiol wedi'i chyflwyno y gallwn ddyfarnu cais a’i dderbyn yn ffurfiol.

Oes rhaid i chi ddilyn y cyngor sy’n cael ei roi?

Mae ein gwasanaeth cyngor cyn ymgeisio yno i ddarparu cyngor yn unig. Eich cyfrifoldeb chi yw penderfynu ar y ffordd orau o weithredu ar y cyngor hwn ynglŷn â chais.

Nid yw cyflwyno cais yn seiliedig ar ein cyngor yn warant y rhoddir hawlen, trwydded neu awdurdodiad.

Ni allwn fod yn gyfrifol am benderfyniadau a wneir gan gyrff eraill fydd â ffactorau eraill i'w hystyried ochr yn ochr â'n cyngor ni.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Diweddarwyd ddiwethaf