Cais am drwydded gweithgaredd perygl llifogydd: Gwybodaeth y bydd angen i chi ei darparu

Byddwn yn gofyn i chi roi'r wybodaeth ganlynol yn eich cais am drwydded gweithgaredd perygl llifogydd newydd. 

Manylion y gwaith adeiladu

Bydd angen ichi roi gwybod inni a yw’r gwaith yn barhaol (yn dal mewn lle unwaith y bydd y gwaith adeiladu wedi dod i ben), ynteu’n waith dros dro.

Gall gwaith dros dro gynnwys y canlynol:

 • gosod sgaffaldiau
 • unedau amgaeedig sy’n dal dŵr (argaeau coffr)
 • dargyfeirio dŵr dros dro
 • defnyddio peiriannau 

Gallwch ymgeisio am un drwydded sy’n cynnwys y gwaith dros dro a’r gwaith parhaol os ydynt yn rhan o’r un gwaith adeiladu.

Manylion y tirfeddiannwr

Bydd angen i chi ddweud wrthym os mai'r ymgeisydd yw'r tirfeddiannwr.

Bydd angen i chi gael caniatâd gan y tirfeddiannwr cyn cael mynediad i'w dir neu cyn dechrau unrhyw waith. Nid yw trwydded gweithgaredd perygl llifogydd yn rhoi caniatâd i wneud gwaith ar dir rhywun arall, na chael mynediad ato.

Os nad chi yw'r tirfeddiannwr, efallai y byddwn yn gofyn i chi ddarparu copi o'ch caniatâd ysgrifenedig.

Map lleoliad

Dylai hwn:

 • ddangos graddfa o 1:10000, 1:2500 neu 1:1250
 • dylai ddangos lleoliad cyffredinol y safle
 • dylai gynnwys nodweddion lleol (strydoedd, ffyrdd, adeiladau)
 • dylai gynnwys cwrs dŵr neu gyrff dŵr eraill yn yr ardal gyfagos

Map o'r wefan

Dylai hwn:

 • ddangos graddfa o 1:2500 neu 1:1250
 • dylai ddangos lleoliad cyffredinol y safle
 • dylai gynnwys nodweddion lleol (strydoedd, ffyrdd, adeiladau)
 • dylai gynnwys cwrs dŵr neu gyrff dŵr eraill yn yr ardal gyfagos
 • dylai ddangos lleoliad unrhyw strwythurau a allai ddylanwadu ar hydroleg afonydd, er enghraifft:
  • pontydd
  • pibellau
  • dwythellau
  • ffyrdd o groesi'r cwrs dŵr
  • cwlfertau
  • sgriniau
  • argloddiau
  • waliau ac arllwysfeydd

Lluniadau manwl

Rhaid i chi gynnwys lluniadau manwl o'r nodweddion cyfredol a'r rhai arfaethedig, er enghraifft:

 • lleoliad unrhyw bibellau gwasanaeth arfaethedig neu geblau  a allai effeithio ar waith cynnal a chadw'r cwrs dŵr yn y dyfodol
 • manylion unrhyw goeden, llwyn, gwrych, pwll neu wlyptir y gallai'r gwaith arfaethedig effeithio arnynt

Croestoriadau

Os yw eich gwaith arfaethedig yn gorgyffwrdd ag unrhyw gwrs dŵr arall, dylech uwchlwytho lluniadau croestoriadol. Dylai hyn:

 • ddangos lleoliad y gweithgaredd fel petaech yn edrych i lawr yr afon i ddangos y lan chwith a’r lan dde
 • ddangos manylion nodweddion a lefelau dŵr presennol ac arfaethedig adeg yr arolwg

Adrannau hydredol

Os ydych yn gosod cwlfert neu sylfaen bydd angen i chi uwchlwytho adrannau hydredol. Dylai hyn:

 • gael ei gymryd ar hyd llinell ganol y cwrs dŵr
 • ddangos y nodweddion cyfredol ac arfaethedig gan gynnwys lefelau'r dŵr
 • ymestyn i fyny'r afon ac i lawr yr afon

Datganiad Dull

Bydd angen i geisiadau am waith dros dro gynnwys datganiad dull.

Dylai hyn gynnwys manylion am sut y bydd y gwaith yn cael ei wneud ac unrhyw fesurau diogelu/lliniaru amgylcheddol a fydd yn:

 • lleihau aflonyddu
 • lleihau unrhyw effeithiau diangen ar yr amgylchedd
 • lleihau effeithiau perygl llifogydd

Ffotograffau 

Bydd angen i chi darparu ffotograffau:

 • o'r safle i ddangos lleoliad y gwaith
 • o unrhyw nodweddion allweddol a amlygir ar fap y lleoliad a map y safle

Asesiadau amgylcheddol

Efallai y bydd angen i chi ddarparu asesiadau amgylcheddol i sicrhau nad yw eich gweithgaredd arfaethedig yn effeithio ar ansawdd y dŵr, yr amgylchedd nac yn cynyddu perygl llifogydd.

Defnyddiwch ein gwasanaeth cynghori un i un i benderfynu a ydych angen darparu’r canlynol:

Gwneud cais

Gwneud cais am drwydded gweithgaredd perygl llifogydd

Archwilio mwy

Diweddarwyd ddiwethaf