Gorchmynion a thrwyddedau sychder

Gwybodaeth a chyngor i gwmniau dŵr sy’n paratoi cynlluniau sychder statudol, a chanllawiau ar orchymyn a thrwyddedau sychder

Rheoliadau sy’n effeithio arnoch chi

Eich dyletswydd statudol chi fel ymgymerwr dŵr yw paratoi, ymgynghori, cyhoeddi a chynnal cynllun sychder dan Adrannau 39B a 39C o Ddeddf Diwydiant Dŵr 1991, fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf Dŵr 2003.

Mae rhagor o wybodaeth a dogfennau ar gael ar wefan adnoddau dŵr a sychder Defra.

Wrth baratoi’ch cynlluniau sychder, dylech ddilyn y canllawiau a’r arferion da sydd yng nghanllawiau cynllun sychder y cwmni dŵr.

Ar ôl i chi orffen llunio’ch cynllun sychder, dylech ei adolygu a rhoi gwybod i ni a’r llywodraeth os bydd unrhyw beth wedi newid. Rhaid adolygu’r cynllun:

  • os oes newid perthnasol i’r cynllun;
  • os yw’r llywodraeth yn mynnu hynny; ac
  • yn unrhyw achos, ddim hwyrach na thair blynedd a chwe mis ar ôl dyddiad cyhoeddi’r cynllun sychder terfynol blaenorol

Nodyn canllaw ar orchmynion sychder a thrwyddedau sychder

Bu Cyfoeth Naturiol Cymru yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru, yr Environment Agency a Defra i ddiweddaru gorchmynion sychder a chanllawiau trwyddedau sychder ar gyfer cwmnïau dŵr yng Nghymru a Lloegr. Mae hyn yn darparu gwybodaeth i gwmnïau dŵr ynglŷn â’r broses o wneud cais am orchymynion a thrwyddedau sychder. Cyn ichi wneud cais am drwydded sychder, gorchymyn sychder neu orchymyn sychder brys, rhaid ichi gyfeirio at y canllawiau hyn:

Cyn ichi wneud cais am drwydded sychder, gorchymyn sychder neu orchymyn sychder brys
Gwneud cais am drwydded sychder
Gwneud cais am orchymyn sychder neu orchymyn sychder brys

I wneud cais am drwydded sychder neu orchymyn sychder, llenwch ffurflen WR80.

Am fanylion y cynlluniau sychder cyfredol, ewch i Cynlluniau Rheoli Adnoddau Dŵr.