Datganiad caethwasiaeth fodern 2020-21

Mae'r Datganiad hwn wedi'i gynllunio i fodloni gofynion Rhan 6 Adran 54 o’r Ddeddf Caethwasiaeth Fodern (2015) ac mae'n rhan o'n hymrwymiad i’r 'Cod Ymarfer ar gyfer Cyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi' a Safon Sicrwydd Coetir y DU (UKWAS).

Fel y corff mwyaf a noddir gan Lywodraeth Cymru, rydym yn glynu at y safonau uchaf o ran ymddygiad moesegol yn ein holl weithgareddau ac rydym yn ymrwymedig i welliant parhaus. Nid yw CNC yn ymwneud ag arferion masnachu pobl, caethwasiaeth na llafur gorfodol nac yn eu caniatáu.

Mae ein gwerthoedd wrth wraidd yr hyn ydym fel sefydliad. Maent yn amlinellu'r hyn sy'n bwysig i ni, sut rydym fel pobl a'r hyn rydym am ei gyflawni:

  • rydym yn frwdfrydig am amgylchedd naturiol Cymru
  • rydym yn gofalu am ein gilydd a'r bobl rydym yn gweithio gyda nhw
  • rydym yn gweithio gydag uniondeb
  • rydym yn gwneud gwahaniaeth nawr ac ar gyfer y dyfodol
  • rydym yn falch o wasanaethu pobl Cymru

Rydym yn ymrwymedig i wella ein harferion busnes i frwydro yn erbyn caethwasiaeth fodern a masnachu pobl ac i sicrhau nad ydym yn rhan o unrhyw droseddau hawliau dynol. Rydym yn ymrwymedig i beidio â goddef caethwasiaeth, masnachu pobl nac arferion llafur plant.

Diffiniadau

At ddibenion y datganiad hwn rydym wedi mabwysiadu'r diffiniadau canlynol:

‘Caethwasiaeth’ yw pan arferir perchnogaeth dros unigolyn. Mae rhywun mewn caethwasiaeth os yw’r canlynol yn berthnasol iddo:

    • caiff ei orfodi i weithio dan fygythiad meddyliol neu gorfforol

    • mae’n eiddo i ‘gyflogwr’ neu'n cael ei reoli ganddo, fel arfer trwy gamdriniaeth feddyliol neu gorfforol neu o dan fygythiad camdriniaeth

    • caiff ei ddad-ddyneiddio, ei drin fel nwydd neu ei brynu a’i werthu fel ‘eiddo’

    • caiff ei gyfyngu'n gorfforol neu caiff cyfyngiadau eu gosod ar ei ryddid.

  • Mae ‘caethwasanaeth’ yn cynnwys y rhwymedigaeth i ddarparu gwasanaethau drwy orfodaeth.

  • Mae ‘llafur gorfodol’ yn cynnwys gwaith neu wasanaeth a orfodir ar unrhyw unigolyn o dan fygythiad cosb ac nad yw'r unigolyn wedi cynnig ei hun yn wirfoddol ar ei gyfer.

  • Mae ‘masnachu pobl’ yn ymwneud â threfnu neu hwyluso’r broses o symud unigolyn arall gyda'r bwriad o gam-fanteisio arno.

Bydd y datganiad hwn yn cael ei gyhoeddi ar y gofrestr Tryloywder mewn Cadwyni Cyflenwi (TISC) (www.tiscreport.org).

Ynglŷn â Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) 

Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r Corff mwyaf a Noddir gan Lywodraeth Cymru - cyflogir 2,070 o aelodau staff ar draws 17 swyddfa a 36 depo ledled Cymru, gyda gwariant o £225 miliwn yn 2020/21.

Fe'n sefydlwyd yn unol â'r manylebau yng Ngorchymyn Corff Adnoddau Naturiol Cymru (Sefydlu) 2012 a Gorchymyn Corff Adnoddau Naturiol Cymru (Swyddogaethau) 2013. Rydym yn derbyn Llythyr Cylch Gwaith bob blwyddyn ariannol yn nodi'r hyn y mae Llywodraeth Cymru am i ni ei gyflawni yn ystod y flwyddyn honno a Llythyr Ariannu sy'n nodi'r gyllideb sydd ar gael i ni.

Goruchwylir ein gwaith gan Fwrdd sy'n cynnwys y Cadeirydd ac 11 o Gyfarwyddwyr Anweithredol pellach a benodir gan Lywodraeth Cymru, ynghyd â'r Prif Weithredwr.

Mae bron hanner ein hincwm yn deillio o Gymorth Grant gan Lywodraeth Cymru, ond rydym hefyd yn cynhyrchu incwm drwy godi tâl am rai o'n gwasanaethau a nifer o weithgareddau masnachol gan gynnwys gwerthiannau pren a thenantiaethau. Rydym yn aelod o ddwy bartneriaeth atebolrwydd cyfyngedig: 'Forest Holidays Public Sector Holdings LLP' a 'Camping in the Forest Public Sector Holdings LLP'.

Ein Cadwyni Cyflenwi

Cynhwysir cadwyni cyflenwi CNC yn bennaf o fewn y categorïau canlynol:

  • Peirianneg Sifil
  • Fflyd a Chyfleusterau
  • Cyfarpar a gwasanaethau TGCh
  • Gwasanaethau proffesiynol
  • Rheoli Tir
  • Hydrometreg a Thelemetreg
  • Gweithrediadau Coedwigaeth

Mae gan CNC lawer o gontractau a fframweithiau presennol ar gyfer categorïau gwariant penodol. Mae'r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol (NPS) yn gorff prynu canolog a'i rôl yw sefydlu contractau a chytundebau fframwaith i’w defnyddio gan Sector Cyhoeddus Cymru. Rydym hefyd yn defnyddio fframweithiau Gwasanaeth Masnachol y Goron (CCS) ac Eastern Shires Purchasing Organisation (ESPO) lle mae hynny'n briodol. Gwneir penderfyniadau ynghylch a ddylid prynu o gontract neu gytundeb fframwaith CNC sy'n addas gan yr Arweinydd Caffael neu'r Arweinydd Categori.

Rydym yn cydnabod y Cyflog Byw ar gyfer ein holl weithwyr, amser llawn neu ran amser.

Ein polisïau

Rydym yn ymrwymedig i sicrhau nad oes achosion o gaethwasiaeth fodern na masnachu pobl yn digwydd o fewn ein cadwyn gyflenwi nac o fewn unrhyw ran o'n busnes. Rydym yn parhau i ddatblygu ein polisïau a'n gweithdrefnau er mwyn adlewyrchu ein hymrwymiad i weithredu'n gynaliadwy, yn foesegol a chydag uniondeb ym mhob un o'n cydberthnasau busnes.

Ein nod yw datblygu, gweithredu a gorfodi systemau, prosesau a rheolaethau effeithiol er mwyn sicrhau nad oes unrhyw achosion o lafur plant, caethwasiaeth na masnachu pobl yn digwydd sy'n gysylltiedig â'n gweithgareddau. Mae hwn yn ymgymeriad sylweddol a bydd yn cwmpasu nifer o feysydd o fewn busnes CNC.

Mae CNC yn lliniaru'r risg bod caethwasiaeth fodern yn digwydd o fewn y gweithlu trwy sicrhau bod staff a gyflogir yn uniongyrchol yn cael eu recriwtio trwy bolisïau recriwtio adnoddau dynol cadarn. Mae polisi chwythu'r chwiban ar waith fel bod aelodau staff yn gallu tynnu sylw at unrhyw bryderon ynghylch camweddau yn ogystal â chanllawiau i staff sy'n profi cam-drin domestig. Lle y bo’n bosib, mae staff a gyflogir dros dro yn cael eu recriwtio trwy gyflenwyr cymeradwy Cyfoeth Naturiol Cymru, Pertemps a Hays.

Cynnydd yn erbyn ein hymrwymiadau

Dyma ail Ddatganiad Caethwasiaeth Fodern CNC. Cyhoeddwyd ein datganiad cyntaf ar ddechrau cyfnod clo Covid-19, ac yn anffodus mae'r pandemig wedi effeithio'n ddifrifol ar ein gallu i wneud cynnydd yn erbyn ein hamcanion.

Dros flwyddyn weithredol 2020-21, roeddem yn bwriadu hwyluso trafodaeth ar draws y sefydliad am y Ddeddf Caethwasiaeth Fodern (2015) gyda'r bwriad o ddatblygu cynllun a blaenoriaethau manylach ar gyfer y flwyddyn ganlynol. Yn ymarferol, gwnaed cynnydd mewn rhai meysydd, ond mae llawer mwy i'w wneud o hyd:

  • Gwnaethom ymrwymo i’r 'Cod Ymarfer ar gyfer Cyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi' a luniwyd gan Lywodraeth Cymru.
  • Cynhaliwyd asesiad ym meysydd Caffael, Masnachol, Prydlesi, Adnoddau Dynol a Gwasanaethau Fflyd a Chyfleusterau i adolygu ein cydymffurfiaeth bresennol â'r ymrwymiadau yn y Cod Ymarfer.
  • Diwygiwyd ein dogfen Gwahoddiad i Dendro i wneud ymrwymiad penodol i ddileu Caethwasiaeth Fodern.
  • Ymchwiliwyd i ba gyfleoedd hyfforddi sy'n bodoli yn y maes hwn ac a allai fod yn briodol i staff CNC.
  • Sefydlwyd grŵp mewnol o wirfoddolwyr ymysg y staff i helpu i lunio ein hymateb i ddileu Caethwasiaeth Fodern.
  • Cysylltwyd â grwpiau eraill sy’n gweithredu’n rhanbarthol ac ar draws Cymru sy'n gweithio yn y maes hwn fel y gallwn ddysgu o arferion gorau.
  • Gwnaethom sicrhau bod ein mecanwaith chwythu'r chwiban yn caniatáu i bobl y tu allan i'n sefydliad fynegi amheuon o arferion cyflogaeth anghyfreithlon ac anfoesegol.

Ein hymrwymiadau yn y dyfodol

Ein blaenoriaethau ar gyfer blwyddyn weithredol 2021-22 fydd:

  • Byddwn yn cychwyn trafodaethau ar draws y sefydliad i nodi meysydd eraill o'r busnes y gallai materion sy'n ymwneud â Chaethwasiaeth Fodern effeithio arnynt.
  • Unwaith y bydd yr asesiadau a'r trafodaethau hyn wedi dod i ben, byddwn yn blaenoriaethu'r ymrwymiadau yn unol â sefyllfa bresennol CNC ac yn datblygu cynllun gweithredu gydag amserlenni i nodi'r gweithgareddau a'r camau y byddwn yn eu cymryd i weithredu pob ymrwymiad.
  • Byddwn yn penodi Hyrwyddwr Cyflogaeth Foesegol ac Atal Caethwasiaeth.
  • Byddwn yn ymgorffori ystyriaeth o'r Ddeddf Caethwasiaeth Fodern (2015) yn y broses ddatblygu ac adolygu ar gyfer ein holl bolisïau a gweithdrefnau corfforaethol.
  • Byddwn yn cyflwyno hyfforddiant ar Gaethwasiaeth Fodern ar draws CNC.

Llofnodwyd gan:

Clare Pillman, Prif Weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru
Dyddiedig: 21.11.08.2021

Diweddarwyd ddiwethaf