Darganfyddwch a oes angen trwydded arnoch ar gyfer eich boeler, injan, generadur neu dyrbin

Os ydych yn gweithredu eich boeler, injan, generadur (gan gynnwys wrth gefn / ar alw) neu dyrbin eich hun ar gyfer ager, pŵer a/neu drydan, efallai eich bod yn rhedeg cyfarpar hylosgi canolig a/neu eneradur penodedig, ac mae'n debygol y bydd yn rhaid i chi wneud cais am drwydded gan CNC i barhau i'w ddefnyddio.

Cyfarpar hylosgi canolig yw cyfarpar a ddefnyddir i losgi deunyddiau (gan gynnwys gwastraff) gyda mewnbwn thermol graddedig o rhwng un a 50 megawat, gan gynnwys

  • uned hylosgi, fel boeler, injan, generadur (gan gynnwys wrth gefn / ar alw) neu dyrbin
  • unrhyw system lleihau allyriadau
  • y stac neu ffliw sydd ynghlwm
  • oeri aer, lle mae'n rhan o'r uned hylosgi

Cyfeirir at foeleri, injans, generaduron a thyrbinau fel cyfarpar hylosgi canolig drwyddi draw.

Ni fydd angen trwydded arnoch os yw mewnbwn thermol graddedig (th) eich cyfarpar hylosgi yn llai nag 1 megawat (os yw eich cyfarpar hylosgi canolig yn cynhyrchu trydan, efallai y bydd angen trwydded generadur penodedig arnoch – gwiriwch y diffiniad o eneradur penodedig isod).

Esemptiadau

Mae rhai cyfarpar hylosgi canolig wedi'u heithrio o'r angen am drwydded.

Gallwch ddarllen mwy am yr esemptiadau a'u hamodau ar Gov.uk.

Gwneud cais am drwydded cyfarpar hylosgi canolig

Os ydych eisoes yn gwybod bod angen i chi wneud cais am drwydded cyfarpar hylosgi canolig ac yn deall pa wybodaeth ac asesiadau sydd eu hangen gyda'ch cais, gallwch

Os nad ydych yn siŵr a oes angen trwydded arnoch, neu beth sy'n rhaid i chi ei wneud, gallwch ddefnyddio ein hofferyn


i'ch helpu i benderfynu a yw eich boeler, injan, generadur (gan gynnwys wrth gefn / ar alw) neu dyrbin yn cael ei ddosbarthu fel cyfarpar hylosgi canolig neu eneradur penodedig, p'un a oes angen trwydded arno, ac, os felly, erbyn pa ddyddiad.

I gwblhau'r offeryn, bydd angen i chi wybod:

Ar ôl defnyddio'r offeryn, os ydych yn dal yn ansicr a oes angen trwydded arnoch, neu beth sy'n rhaid i chi ei wneud, cysylltwch â ni am gyngor.

Pryd mae angen trwydded arnaf ar gyfer fy moeler, injan, generadur neu dyrbin?

Os ydych am ddechrau gweithredu cyfarpar hylosgi canolig newydd â mewnbwn thermol o rhwng 1MW a llai na 50MW, rhaid i chi wneud cais am drwydded newydd os nad oes gennych un yn barod, neu wneud cais i newid eich trwydded gyfredol, fel y gallwch fodloni'r gofynion newydd.

Os oes gennych gyfarpar hylosgi canolig â mewnbwn thermol o rhwng 5MW a 50MW a roddwyd ar waith am y tro cyntaf cyn 20 Rhagfyr 2018 (a elwir yn gyfarpar hylosgi canolig presennol), mae angen i chi wneud cais am drwydded nawr er mwyn bodloni'r gofynion trwyddedu ar gyfer 1 Ionawr 2024.

Os oes gennych gyfarpar hylosgi canolig â mewnbwn thermol o rhwng 1MW a 5MW a roddwyd ar waith am y tro cyntaf cyn 20 Rhagfyr 2018 (a elwir yn gyfarpar hylosgi canolig presennol), mae angen i chi wneud cais am drwydded yn 2028 er mwyn cydymffurfio â gofynion trwyddedu 1 Ionawr 2029.

Os ydych yn ansicr pryd mae angen trwydded arnoch chi, gofynnwch i ni am help.

Generaduron penodol

Mae generaduron penodedig yn gyfarpar hylosgi canolig a ddefnyddir i gynhyrchu trydan.

Fe'u rhennir yn gategorïau Cyfran A a Chyfran B, yn ddibynnol ar eu dyddiad dechrau gweithredu a’r math o gontract ar gyfer y cyflenwad trydan.

Gallwch ddefnyddio ein hofferyn darganfod pa drwydded sydd ei hangen arnoch i ddarganfod a yw eich generadur penodedig yn Gyfran A neu Gyfran B ac erbyn pryd mae angen trwydded arnoch.

Neu gallwch ddarllen y canllawiau ar eneraduron penodedig ar gov.uk.

Mae’r term ‘generadur penodedig’ yn cynnwys generadur unigol neu nifer o eneraduron os ydynt:

  • ar yr un safle
  • yn cael eu gweithredu gan yr un gweithredwr
  • at yr un diben (cynhyrchu trydan)

Mae generaduron yn dal i gael eu dosbarthu fel rhai sy'n gweithredu i'r un diben os ydyn nhw:

  • yn defnyddio tanwyddau neu dechnolegau gwahanol
  • o dan gontract ar gyfer cytundeb marchnata cynhwysedd neu i ddarparu gwasanaeth cydbwyso

Os oes gennych fwy nag un generadur ar eich safle, bydd angen i chi gydgrynhoi'ch generaduron yn eneradur penodol. Bydd angen un drwydded arnoch ar gyfer y safle.

Mae rhai generaduron wedi'u heithrio o'r rheolaethau ar gyfer generaduron penodedig, felly dylech  wirio'r canllawiau ar eneraduron penodedig ar gov.uk cyn gwneud cais am drwydded.

Generaduron penodedig ar gyfer ymchwil a datblygu

Mae'r penderfyniad rheoleiddio hwn yn berthnasol i weithredwyr generadur penodedig sydd ag un neu fwy o generaduron cyfran B ar gyfer profion ymchwil a datblygu.

Trwyddedau rheolau safonol

Ni fydd unrhyw drwyddedau rheolau safonol newydd yn cael eu cyhoeddi ar gyfer planhigion hylosgi canolig neu generaduron penodedig.

Os oes gennych drwydded rheolau safonol eisoes, gallwch lawrlwytho'r manylion isod.

Diweddarwyd ddiwethaf