Coed Llangwyfan, ger Dinbych

Beth sydd yma

Croeso

Mae Coed Llangwyfan yn un o sawl coetir sydd â llwybrau cerdded ag arwyddbyst yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy.

Saif y coetir ar fryn serth sy’n agor allan i lethrau wedi’u gorchuddio â grug.

Mae'r daith gerdded gylchol ag arwyddbyst yn dilyn llwybr mwy gwastad drwy’r coetir i olygfan.

Mae’r maes parcio mawr hefyd yn fan cychwyn ar gyfer nifer o lwybrau troed a llwybrau ceffylau cyhoeddus sy'n dringo i fryncaerau o’r Oes Haearn lle ceir golygfeydd panoramig.

Mae modd ymuno â Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa o’r fan hon.

""

Llwybr cerdded

Mae’r llwybrau cerdded yn cychwyn o’r maes parcio ac mae arwyddion yn dangos y ffordd.

Llwybr Coed Llangwyfan

  • Gradd: Cymedrol
  • Pellter: 1¾ milltir/3 cilometr
  • Amser: 1½ awr

Disgynnwch yn raddol ar hyd llwybr sydd ag ymylon serth, drwy goed conwydd anferth sy’n agor allan i roi golygfeydd dros y dyryn.

Mae golygfan ar y pwynt hanner ordd lle ceir golygfeydd eang ar draws Dyryn Clwyd.

Mae’r llwybr yn dychwelyd ar lwybr lefel is drwy goetir llydanddail i’r maes parcio.

""

Llwybrau cerdded eraill

Mae sawl llwybr cyhoeddus o’r maes parcio yng Nghoed Llangwyfan.

Efallai na fyddant wedi’u harwyddo, ac rydym yn argymell eich bod yn mynd â map gyda chi.

Mae un llwybr troed cyhoeddus yn mynd i gopa Moel Arthur, lle ceir bryngaer o’r Oes Haearn.

Mae Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa yn mynd i gopa Penycloddiau, lle ceir bryngaer o’r Oes Haearn arall.

Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa

""

Mae Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa yn rhedeg ar hyd Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy sy’n AHNE

Mae'r llwybr pellter hir hwn yn rhedeg drwy ran ogleddol Coed Llangwyfan, ac mae modd ymuno â’r llwybr o’r maes parcio.

Cewch wybod mwy ar wefan Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa.

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy

Mae Coed Nercwys wedi’i leoli yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy.

Cadwyn o gopaon grugog porffor yw Bryniau Clwyd, â bryngaerau arnynt. Mae Dyffryn Dyfrdwy y tu hwnt i'r bryniau gwyntog hyn ac mae'n gartref i drefi hanesyddol Llangollen a Chorwen.

I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn ag ymweld â'r AHNE, ewch i wefan AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy.

Coedwig Genedlaethol Cymru

Mae Coed Llangwyfan yn rhan o Goedwig Genedlaethol Cymru.

Bydd y Goedwig Genedlaethol yn:

  • creu ardaloedd o goetir newydd
  • gwella coetiroedd presennol
  • adfer coetiroedd hynafol unigryw Cymru

Bydd yn ffurfio rhwydwaith ecolegol cydgysylltiedig a fydd yn rhedeg ledled Cymru, gan gynnig buddion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

Bydd rhannau o’r rhwydwaith yn y pen draw yn ffurfio llwybr a fydd yn rhedeg ar hyd a lled Cymru, felly bydd modd i unrhyw un ei gyrraedd ble bynnag maen nhw’n byw.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Coedwig Genedlaethol Cymru.

Ymweld yn ddiogel

Rydyn ni eich eisiau chi i ddychwelyd adref yn ddiogel ar ôl eich ymweliad yma.

Rydych yn gyfrifol am eich diogelwch eich hun yn ogystal â diogelwch unrhyw blant ac anifeiliaid sydd gyda chi yn ystod eich ymweliad.

Am gyngor ac awgrymiadau i'ch helpu i gynllunio'ch ymweliad, ewch i dudalen Ymweld â'n lleoedd yn ddiogel.

Newidiadau i gyfleusterau ymwelwyr

Gweler brig y dudalen we hon i gael manylion unrhyw gynlluniau i gau cyfleusterau neu unrhyw newidiadau eraill i gyfleusterau ymwelwyr yma.

Er mwyn eich diogelwch, dilynwch gyfarwyddiadau'r staff ac arwyddion bob amser gan gynnwys y rhai ar gyfer dargyfeirio neu gau llwybrau.

Mae'n bosibl y bydd angen i ni ddargyfeirio neu gau llwybrau wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw neu gynnal gweithrediadau eraill ac mae'n bosibl y bydd angen i ni gau cyfleusterau ymwelwyr eraill dros dro.

Mewn tywydd eithafol, mae'n bosibl y byddwn yn cau cyfleusterau ar fyr rybudd oherwydd y risg o anafiadau i ymwelwyr a staff.

Sut i gyrraedd yma

Mae Coed Llangwyfan 5 milltir i’r dwyrain o Ddinbych.

Cod post

Y cod post yw CH7 5RP.

Sylwer: efallai na fydd y cod post hwn yn eich arwain at y maes parcio os byddwch yn defnyddio sat nav neu ap llywio.

Rydym yn awgrymu eich bod yn dilyn y cyfarwyddiadau isod neu’n defnyddio’r Google map ar y dudalen hon lle ceir pin ar safle’r maes parcio.

Cyfarwyddiadau

O’r A525 i’r de o Ddinbych, cymerwch y ffordd fach sy’n mynd i gyfeiriad Llandyrnog o’r gylchfan.

Ewch yn syth ymlaen wrth y gylchfan nesaf.

Cymerwch y chwith nesaf ac mae prif faes parcio Coed Llangwyfan ar y chwith ar ben y bryn, ar ôl mynd heibio i gilfan fach.

What3Words

Edrychwch ar y lle hwn ar wefan What3Words.

Arolwg Ordnans

Y cyfeirnod grid Arolwg Ordnans ar gyfer y maes parcio yw SJ 138 668 (Explorer Map 265).

Cludiant cyhoeddus

Y prif orsaf reilffordd agosaf yw Bwcle.

Er mwyn cael manylion ynghylch cludiant cyhoeddus, ewch i wefan Traveline Cymru.

Parcio

Mae’r maes parcio yn rhad ac am ddim.

Ni chaniateir parcio dros nos.

Manylion cysylltu

Nid oes staff yn y lleoliad hwn.

Cysylltwch â’n tîm cwsmeriaid gydag unrhyw ymholiadau cyffredinol yn ystod oriau swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Diweddarwyd ddiwethaf