Coed Nercwys, ger yr Wyddgrug

Beth sydd yma

Croeso

Fe welwch nodweddion treftadaeth ynghudd ymysg y coed ac mae'r paneli ar hyd y llwybr yn adrodd hanes y bobl a fu'n byw ac yn gweithio yma.

Mae'r coetir yn gynefin ardderchog i fywyd gwyllt – cadwch lygad yn agored am adar fel bwncathod, drywod eurben, a thitwod penddu.

Mae'r llyn bach o’r enw Llyn Ochin wedi sychu ond mae'r ardal gorsiog hon bellach yn denu gweision y neidr a madfallod dŵr, ac mae planhigion fel plu’r gweunydd yn ffynnu yma.

Gall y llwybr gael ei ddefnyddio gan gerddwyr, beicwyr a marchogion. Mae wedi'i arwyddo fel bod cerddwyr, beicwyr a marchogion yn dilyn y llwybr i gyfeiriadau gwahanol.

""

Llwybr cerdded

Mae arwyddbyst ar y llwybr cerdded o’r dechrau i’r diwedd.

Chwiliwch am y panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybr.

Dysgwch beth yw ystyr graddau’r llwybrau cerdded.

Llwybr Coed Nercwys

 • Gradd: Hawdd
 • Pellter: 2¾ milltir/4.4 cilometr​
 • Amser: Cymedrol
 • Gwybodaeth am y llwybr: Dilynwch y llwybr cerdded yn glocwedd. Mae'r llwybr cerdded a'r llwybr beicio mynydd yn dilyn llwybr tebyg ond maent wedi'u harwyddo fel bod cerddwyr a beicwyr a marchogion yn dilyn y llwybr i gyfeiriadau gwahanol.  Cymerwch ofal gan fod beicwyr a marchogion yn dilyn rhannau o'r llwybr hwn i’r cyfeiriad arall h.y. gan ddod tuag atoch.

""

Mae'r llwybr cerdded yn mynd trwy'r clwydi haearn yn y maes parcio ar drac llydan cyn mynd ymlaen i lwybr drwy'r goedwig.

Mae'n dilyn llwybr cylchol o amgylch rhai o'r nodweddion treftadaeth sydd wedi eu cuddio yng nghanol y coed.

Cadwch lygad allan am adfeilion adeiladau mwynglawdd plwm o'r 19 ganrif, adfeilion bwthyn bugail gyda dôl furiog lawn blodau gwyllt yn yr haf a pherllan newydd ei hailblannu.

Tua diwedd y llwybr cerdded, mae yna olygfan gyda charnedd o  gerrig a philer triongli lle ceir golygfeydd panoramig i Dŵr y Jiwbilî ar ben Moel Famau ac Aber Afon Dyfrdwy.

Gwybodaeth hygyrchedd

Mae’r llwybr hwn yn addas ar gyfer pobl sy'n defnyddio offer addasol.

Mae offer addasol yn cynnwys beiciau addasol, cadeiriau olwyn addasol a sgwteri symudedd.

Rydym wedi cynhyrchu ffilm i'ch helpu i ganfod pa mor addas i chi y gall fod cyn i chi ymweld.

I wylio’r ffilm ewch i’r dudalen Llwybrau ar gyfer defnyddwyr offer addasol

Llwybr beicio mynydd

Mae arwyddbyst i’w cael ar bob un o’n llwybrau beicio mynydd o’r dechrau i’r diwedd ac maent wedi’u graddio’n ôl eu hanhawster.

Ceir panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybr – dylech ei ddarllen cyn cychwyn ar eich taith.

Llwybr Beicio Coed Nercwys

 • Gradd: Gwyrdd/Hawdd
 • Pellter: 3.8 cilometr
 • Dringo: 50 metr
 • Amser: 1 awr
 • Gwybodaeth am y llwybr: Mae hwn yn llwybr a rennir ar gyfer beicwyr a marchogion. Dilynwch y llwybr beicio mewn cyfeiriad gwrth-glocwedd.  Mae'r llwybr cerdded a'r llwybr beicio mynydd yn dilyn llwybr tebyg ond maent wedi'u harwyddo fel bod cerddwyr a beicwyr a marchogion yn dilyn y llwybr i gyfeiriadau gwahanol. Cadwch lygad allan am gerddwyr a all ddilyn rhannau o'r llwybr hwn yn y cyfeiriad arall h.y. gan ddod tuag atoch.

Mae'r llwybr beicio hwn yn lle gwych i deuluoedd fwynhau beicio'n ddiogel oddi wrth ffyrdd prysur, a dysgu am hanes amrywiol y coetir wrth wneud hynny.

Mae'r llwybr llydan o'r gatiau haearn ger mynedfa’r coetir yn ymdroelli drwy'r goedwig, gan osgoi dringfeydd mawr a chan gynnig golygfeydd ysblennydd dros wastadedd Swydd Gaer a’r tu hwnt.

Llwybrau cerdded eraill

Mae nifer o lwybrau cyhoeddus o faes parcio Coed Nercwys.

Mae’r panel gwybodaeth yn y maes parcio yn cynnwys llwybr awgrymedig i Fryn Alyn, sef y calchbalmant mwyaf ond un yng Nghymru (cymedrol, 4 milltir/6.3 cilometr).

Efallai nad oes arwyddbyst ar y llwybr hwn ac rydym yn argymell eich bod yn mynd â map gyda chi.

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy

Mae Coed Nercwys wedi’i leoli yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy.

Cadwyn o gopaon grugog porffor yw Bryniau Clwyd, â bryngaerau arnynt. Mae Dyffryn Dyfrdwy y tu hwnt i'r bryniau gwyntog hyn ac mae'n gartref i drefi hanesyddol Llangollen a Chorwen.

I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn ag ymweld â'r AHNE, ewch i wefan AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy.

Coedwig Genedlaethol Cymru

Mae Coed Nercwys yn rhan o Goedwig Genedlaethol Cymru.

Bydd y Goedwig Genedlaethol yn:

 • creu ardaloedd o goetir newydd
 • gwella coetiroedd presennol
 • adfer coetiroedd hynafol unigryw Cymru

Bydd yn ffurfio rhwydwaith ecolegol cydgysylltiedig a fydd yn rhedeg ledled Cymru, gan gynnig buddion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

Bydd rhannau o’r rhwydwaith yn y pen draw yn ffurfio llwybr a fydd yn rhedeg ar hyd a lled Cymru, felly bydd modd i unrhyw un ei gyrraedd ble bynnag maen nhw’n byw.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Coedwig Genedlaethol Cymru.

Ymweld yn ddiogel

Rydyn ni eich eisiau chi i ddychwelyd adref yn ddiogel ar ôl eich ymweliad yma.

Rydych yn gyfrifol am eich diogelwch eich hun yn ogystal â diogelwch unrhyw blant ac anifeiliaid sydd gyda chi yn ystod eich ymweliad.

Am gyngor ac awgrymiadau i'ch helpu i gynllunio'ch ymweliad, ewch i dudalen Ymweld â'n lleoedd yn ddiogel.

Gwybodaeth hygyrchedd

Mae Llwybr Coed Nercwys yn addas ar gyfer pobl sy'n defnyddio offer addasol.

Mae offer addasol yn cynnwys beiciau addasol, cadeiriau olwyn addasol a sgwteri symudedd.

Rydym wedi cynhyrchu ffilm i'ch helpu i ganfod pa mor addas i chi y gall fod cyn i chi ymweld.

I wylio’r ffilm ewch i’r dudalen Llwybrau ar gyfer defnyddwyr offer addasol

Newidiadau i gyfleusterau ymwelwyr

Gweler brig y dudalen we hon i gael manylion unrhyw gynlluniau i gau cyfleusterau neu unrhyw newidiadau eraill i gyfleusterau ymwelwyr yma.

Er mwyn eich diogelwch, dilynwch gyfarwyddiadau'r staff ac arwyddion bob amser gan gynnwys y rhai ar gyfer dargyfeirio neu gau llwybrau.

Mae'n bosibl y bydd angen i ni ddargyfeirio neu gau llwybrau wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw neu gynnal gweithrediadau eraill ac mae'n bosibl y bydd angen i ni gau cyfleusterau ymwelwyr eraill dros dro.

Mewn tywydd eithafol, mae'n bosibl y byddwn yn cau cyfleusterau ar fyr rybudd oherwydd y risg o anafiadau i ymwelwyr a staff.

Sut i gyrraedd yma

Mae Coed Nercwys 4 milltir i'r de-orllewin o'r Wyddgrug.

Cod post

Y cod post yw CH7 4DD.

Sylwer: efallai na fydd y cod post hwn yn eich arwain at y maes parcio os byddwch yn defnyddio sat nav neu ap llywio.

Rydym yn awgrymu eich bod yn dilyn y cyfarwyddiadau isod neu’n defnyddio’r Google map ar y dudalen hon lle ceir pin ar safle’r maes parcio.

Cyfarwyddiadau

Ewch i'r de o'r Wyddgrug, gan ddilyn yr arwyddion am Nercwys.

Ewch ymlaen trwy Nercwys ac ar yr ail groesffordd, trowch i'r chwith i Ffordd Cae Newydd.

Ar ôl tua ¾ milltir cymerwch y troad cyntaf i'r dde a pharhau am 250m ac mae'r maes parcio ar y chwith.

What3Words

Edrychwch ar y lle hwn ar wefan What3Words.

Arolwg Ordnans

Y cyfeirnod grid Arolwg Ordnans ar gyfer y maes parcio yw SJ 218 592 (Explorer Map 265).

Cludiant cyhoeddus

Y prif orsaf reilffordd agosaf yw Bwcle.

Er mwyn cael manylion ynghylch cludiant cyhoeddus, ewch i wefan Traveline Cymru.

Parcio

Mae’r maes parcio yn rhad ac am ddim.

Ni chaniateir parcio dros nos.

Manylion cysylltu

Nid oes staff yn y lleoliad hwn.

Cysylltwch â’n tîm cwsmeriaid gydag unrhyw ymholiadau cyffredinol yn ystod oriau swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Diweddarwyd ddiwethaf