Coedwig Dyfi - Ceinws (ClimachX), ger Machynlleth

Beth sydd yma

Croeso

Mae llwybr beicio mynydd ClimachX wedi'i leoli ger pentref Ceinws yng nghanol tirwedd ysblennydd Coedwig Dyfi.

Mae hwn yn llwybr gradd coch, 15 cilometr o hyd ac mae’n adnabyddus am ei drac sengl a'i ddisgyniad terfynol.

Rheolir y llwybr gan Beicio Mynydd Dyfi, sef grŵp cymunedol lleol, ac mae'n hawdd dod o hyd iddo o'r A487.

Llwybr beicio mynydd

Mae arwyddbyst i’w cael ar bob un o’n llwybrau beicio mynydd o’r dechrau i’r diwedd ac maent wedi’u graddio’n ôl eu hanhawster.

Ceir panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybr – dylech ei ddarllen cyn cychwyn ar eich taith.

Llwybr ClimachX

  • Gradd: Coch/Anodd
  • Pellter: 15 cilomedr
  • Cyfanswm y dringo: 450 medr
  • Amser: 1-2 awr

Gall fod llwybr ClimachX yn fyr, ond mae’n creu fwy o argraff na fyddai ei 15km yn cyfleu.

Disgyniad terfynol ‘Tony y Teigr’ yw’r uchafbwynt. Trac sengl naturiol gydag adrannau technegol creigiog, cwympiadau, slabiau creigiog a thro i’r chwith sy’n ddigon i godi ofn cyn y ddisgynfa igam ogam terfynol.

Beicio Mynydd Dyfi

Mae Llwybr ClimachX yn cael ei gynnal a’i reoli gan Beicio Mynydd Dyfi, sef grŵp cymunedol lleol.

Mae Beicio Mynydd Dyfi yn gwmni buddiannau cymunedol a ffurfiwyd gan wirfoddolwyr i barhau i ddatblygu, hyrwyddo a diogelu cyfleusterau ar gyfer beicio mynydd yn ardal Dyfi.

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Beicio Mynydd Dyfi.

Coedwig Dyfi

Mae Ceinws wedi’i leoli yng Nghoedwig Dyfi.

Mae Coedwig Dyfi rhwng tref Machynlleth a Dolgellau a gorwedd yng nghysgod Cadair Idris.

Mae’r coetiroedd yn glynu wrth lethrau serth cadwyni o fynyddoedd Tarren a Dyfi gydag afonydd Dysynni, Dulas a Dyfi yn torri trwyddynt wrth anelu tua’r gorllewin i’r môr gerllaw.

Arferai’r ardal gyfan fod yn frith o fwyngloddiau llechi llwyddiannus, yn cyflogi cannoedd o bobl.

Roedd llechi gorenedig yn cael eu cludo i’r arfordir trwy system o dramyrdd a threnau stêm i’w hallforio.

Mae’r trenau sy’n weddill bellach yn cludo ymwelwyr ar draws yr ardal wledig.

Llywbrau cerdded eraill yng Nghoedwig Dyfi

Rhowch gynnig ar ein llwybrau ag arwyddbyst am flas o hanes a diwylliant yr ardal a chewch weld yr afonydd yn rhaeadru a’r coed mawreddog.

Mae llwybrau cerdded yng nghoetiroedd hyn Cyfoeth Naturiol Cymru yng Nghoedwig Dyfi:

Parc Cenedlaethol Eryri

Mae'r rhan fwyaf o Goedwig Dyfi wedi’i leoli yn Parc Cenedlaethol Eryri.

Eryri yw’r Parc Cenedlaethol mwyaf yng Nghymru ac mae’n gartref i drefi a phentrefi hardd a’r mynydd uchaf yng Nghymru.

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri sy’n gofalu amdano.

I gael mwy o wybodaeth am ymweld ag Eryri, ewch i wefan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

Coedwig Genedlaethol Cymru

Mae Coedwig Dyfi yn rhan o Goedwig Genedlaethol Cymru.

Bydd y Goedwig Genedlaethol yn:

  • creu ardaloedd o goetir newydd
  • gwella coetiroedd presennol
  • adfer coetiroedd hynafol unigryw Cymru

Bydd yn ffurfio rhwydwaith ecolegol cydgysylltiedig a fydd yn rhedeg ledled Cymru, gan gynnig buddion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

Bydd rhannau o’r rhwydwaith yn y pen draw yn ffurfio llwybr a fydd yn rhedeg ar hyd a lled Cymru, felly bydd modd i unrhyw un ei gyrraedd ble bynnag maen nhw’n byw.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Coedwig Genedlaethol Cymru.

Ymweld yn ddiogel

Rydyn ni eich eisiau chi i ddychwelyd adref yn ddiogel ar ôl eich ymweliad yma.

Rydych yn gyfrifol am eich diogelwch eich hun yn ogystal â diogelwch unrhyw blant ac anifeiliaid sydd gyda chi yn ystod eich ymweliad.

Am gyngor ac awgrymiadau i'ch helpu i gynllunio'ch ymweliad, ewch i dudalen Ymweld â'n lleoedd yn ddiogel.

Newidiadau i gyfleusterau ymwelwyr

Gweler brig y dudalen we hon i gael manylion unrhyw gynlluniau i gau cyfleusterau neu unrhyw newidiadau eraill i gyfleusterau ymwelwyr yma.

Er mwyn eich diogelwch, dilynwch gyfarwyddiadau'r staff ac arwyddion bob amser gan gynnwys y rhai ar gyfer dargyfeirio neu gau llwybrau.

Mae'n bosibl y bydd angen i ni ddargyfeirio neu gau llwybrau wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw neu gynnal gweithrediadau eraill ac mae'n bosibl y bydd angen i ni gau cyfleusterau ymwelwyr eraill dros dro.

Mewn tywydd eithafol, mae'n bosibl y byddwn yn cau cyfleusterau ar fyr rybudd oherwydd y risg o anafiadau i ymwelwyr a staff.

Sut i gyrraedd yma

Mae Ceinws 4½ milltir i'r gogledd o Fachynlleth.

Cod post

Y cod post yw SY20 9TF.

Sylwer: efallai na fydd y cod post hwn yn eich arwain at yr ardal barcio os byddwch yn defnyddio sat nav neu ap llywio.

Rydym yn awgrymu eich bod yn dilyn y cyfarwyddiadau isod neu’n defnyddio’r Google map ar y dudalen hon lle ceir pin ar safle’r ardal barcio.

Cyfarwyddiadau

Cymerwch yr A487 o Fachynlleth tuag at Ddolgellau.

Ar ôl tua 4 milltir, trowch i'r dde gan ddilyn yr arwydd tuag at Geinws.

Croeswch y bont garreg a dilynwch y ffordd o gwmpas i'r dde.

Dilynwch yr arwyddion parcio glas i'r ardal barcio.

What3Words

Edrychwch ar y lle hwn ar wefan What3Words.

Arolwg Ordnans

Y cyfeirnod grid Arolwg Ordnans ar gyfer yr ardal barcio ar ddechrau Llwybr ClimachX yw SH 760 063 (Explorer Map 215).

Cyfeirnod grid OS ar gyfer y maes parcio .

Cludiant cyhoeddus

Y prif orsaf reilffordd agosaf yw Machynlleth.

Er mwyn cael manylion ynghylch cludiant cyhoeddus, ewch i wefan Traveline Cymru.

Parcio

Mae parcio yn rhad ac am ddim.

Ni chaniateir parcio dros nos.

Manylion cyswllt

Nid oes staff yn y lleoliad hwn.

Cysylltwch â’n tîm cwsmeriaid gydag unrhyw ymholiadau cyffredinol yn ystod oriau swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Canllaw Climachx PDF [1.8 MB]

Mannau eraill yng Gogledd Orllewin Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf