Coedwig Hafren, ger Llanidloes

Beth sydd yma

Croeso

Plannwyd Coedwig Hafren gan y Comisiwn Coedwigaeth yn ystod y 1930au a chafodd ei henwi ar ôl Afon Hafren.

Mae Afon Hafren yn tarddu mewn mawnog ar lethrau Pumlumon, mynydd uchaf Canolbarth Cymru. Daw’r afon yn ffrwd gref mewn byr o dro ac mae ei sgydau a’i rhaeadrau’n byrlymu i lawr drwy goedwig,

Mae cerdded ar hyd un o’r llwybrau sydd wedi’u harwyddo o’r maes parcio yn ffordd ardderchog o fwynhau’r afon brydferth hon.

Mae’r llwybr hiraf yn mynd â chi at darddle’r Hafren ychydig y tu allan i derfyn y goedwig.

Mae’r llwybrau byrrach yn arwain at y sgydau o fewn y goedwig, gan gynnwys y rhaeadr enwog, Dŵr-Torri-Gwddf.

Mae Coedwig Hafren hefyd yn gartref i nifer o lwybrau troed a llwybrau ceffylau, a dyma’r man cychwyn ar gyfer dwy daith gerdded hir.

Mae mannau picnic dymunol ger y maes parcio a llwybr hygyrch ar lan yr afon at lwyfan gwylio sy’n edrych dros y rhaeadrau.

Llwybrau cerdded

Mae arwyddbyst ar y llwybrau cerdded o’r dechrau i’r diwedd.

Chwiliwch am y panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybrau yn y prif faes parcio (Rhyd-y-Benwch).

Dysgwch beth yw ystyr graddau’r llwybrau cerdded

Llwybr y Rhaeadrau

 • Gradd: Hygyrch
 • Pellter: ½ milltir/0.9 cilomedr
 • Amser: 30 munud
 • Gwybodaeth am y llwybr: Mae’r llwybr yn dringo o’r maes parcio i’r llwybr pren. Mae’n dychwelyd ar lwybr llydan ag arwyneb da drwy’r goedwig.

Mae Llwybr y Rhaeadrau yn mynd i lawr at lwybr pren ar hyd glan yr afon a thros Raeadr Hafren lle gallwch eistedd a mwynhau’r olygfa oddi ar lwyfan wedi’i godi cyn dychwelyd drwy’r coed i’r maes parcio.

""

Llwybr Hafren-Torri-Gwddf

 • Gradd: Cymedrol
 • Pellter: 1¾ milltir/2.8 cilomedr
 • Amser: 1 awr
 • Gwybodaeth am y llwybr: Mae’r daith yn dechrau fel llwybr gwastad ar hyd yr afon, cyn esgyn i fyny rhai grisiau at lwybr pren drwy’r ddôl ac yna at lwybr cerrig at y rhaeadr. Mae grisiau cul, serth i lawr at y bont dros y rhaeadr, ac esgyniad byr ond serth yn ôl at ffordd y goedwig y mae’r llwybr yn mynd ar ei hyd yn ôl i’r maes parcio.

Mae Llwybr Hafren-Torri-Gwddf yn cychwyn ar hyd yr afon ac yna’n mynd drwy ddôl blodau gwylltion gyda rhan ohono’n llwybr pren.

Mae’n croesi pont droed lle mae Afon Hafren yn pistyllio i lawr y ceunant ac yn ffurfio rhaeadr enwog Hafren-Torri-Gwddf.

Mae’n dychwelyd i’r maes parcio ar ffordd goedwig gyda golygfeydd dros y goedwig.

Llwybr Dŵr Torri Gwddf

Llwybr Rhaeadr Blaen Hafren

 • Gradd: Cymedrol
 • Pellter: 3¾ milltir/6 cilomedr
 • Amser: 1½ awr
 • Gwybodaeth am y llwybr: Mae gan y llwybr at y rhaeadr arwyneb da o raean cywasgedig a cherrig rhydd. Mae’n dychwelyd ar ffordd goedwig. Mae ambell esgyniad a disgyniad serth a sawl mainc ar hyd y ffordd.

Mae’r ffordd brydferth hon yn mynd drwy grombil y goedwig ar hyd Afon Hafren at Raeadr Blaen Hafren.

""

Llwybr Tarddiad Hafren

 • Gradd: Anodd
 • Pellter: 8 milltir/13 cilomedr
 • Amser: 4½ awr
 • Gwybodaeth am y llwybr: Mae gan ran gyntaf y llwybr arwyneb da o raean cywasgedig a cherrig rhydd. Mae’r darn llinol at darddle Afon Hafren ar slabiau cerrig a llwybr o gerrig rhydd; efallai y bydd defaid ar y rhan hon. Byddwch yn dychwelyd ar hyd ffordd goedwig a llwybr cul o gerrig clai rhydd ar hyd yr afon. Mae rhai esgyniadau a disgyniadau serth a sawl mainc ar hyd y llwybr.

Mae Llwybr Tarddle Afon Hafren yn mynd ar hyd yr afon a thrwy’r goedwig at Raeadr Blaen Hafren.

Yna, mae’n dringo’n serth at derfyn y goedwig ac at lwybr cerrig drwy rostir corsiog at darddle Afon Hafren ar Bumlumon – mae’r tarddle wedi’i farcio â phostyn pren wedi’i gerfio.

Mae’r llwybr yn mynd heibio rhai nodweddion treftadaeth gan gynnwys maen hir ac adfeilion hen fwynglawdd a thyddyn – cadwch lygad am y paneli gwybodaeth ar hyd y llwybr.

""

Llwybrau cerdded pellter hir

Llwybr Bro Gwy

Mae Llwybr Bro Gwy’n daith gerdded bell o 136 milltir ar hyd glan Afon Gwy i Gas-gwent.  

Coedwig Hafren yw man cychwyn a diwedd y daith llinell syth hon.  

Gweler Llwybr Bro Gwy.

Llwybr Afon Hafren

Mae Llwybr Afon Hafren yn daith gerdded bell 210 milltir i Fryste.

Coedwig Hafren yw man cychwyn (neu ddiwedd) y llwybr llinell syth hwn a dyma’r daith gerdded glan yr afon hiraf ym Mhrydain.

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Long Distance Walkers Association.

Sarn Sabrina

Taith gron 25 milltir gydag arwyddbyst yw Sarn Sabrina, a rhan ohoni’n pasio drwy Goedwig Hafren.

Enwir y llwybr ar ôl y chwedl Geltaidd am sabrina, nymff ddŵr oedd yn byw yn nyfroedd Afon Hafren yn ôl y sôn.

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Sarn Sabrina.

Llwybr beicio pellter hir

Mae llwybr rhif 8 Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol Sustrans (Lôn Las Cymru) yn dilyn yr is-ffordd drwy Goedwig Hafren.

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Sustrans.

Gweilch y Pysgod yng Nghoedwig Hafren

Mae gweilch y pysgod yn treulio’r haf ger Llyn Clywedog yng Nghoedwig Hafren.

Mae’r adar ysglyfaethus mawr yma’n dychwelyd i Affrica ddiwedd mis Awst.

Gallwch wylio’r ffrwd fyw o un o nythod y gweilch yn ystod y tymor bridio (sy’n digwydd fel arfer o fis Mawrth i fis Awst).

Mae dau gamera ffrwd fyw’n ffilmio’r nyth 24 awr y dydd.

Mae camera 1 yn canolbwyntio ar y nyth ac mae camera 2 yn ffilmio ongl ehangach sy’n dangos y nyth a chlwydi cyfagos.

Mae’r camerâu yn darparu dwy ffrwd fyw ar wahân felly gallwch wylio’r ddwy ffrwd ar yr un pryd.

Gwybodaeth hygyrchedd

Mae’r cyfleusterau’n cynnwys:

 • parcio bathodyn glas
 • toiledau hygyrch
 • Llwybr y Rhaeadrau (llwybr hygyrch a gynlluniwyd mewn partneriaeth â chymdeithasau lleol i’r anabl. Ceir bwrdd picnic hygyrch ar y llwyfan gwylio sy’n edrych dros y rhaeadrau)

Teulu

Coedwig Genedlaethol Cymru

Mae Coedwig Hafren yn ffurfio rhan o Goedwig Genedlaethol Cymru.

Bydd y Goedwig Genedlaethol yn:

 • creu ardaloedd o goetir newydd
 • gwella coetiroedd sy’n bodoli eisoes
 • adfer coetiroedd hynafol unigryw Cymru.

Ymhen amser bydd yn ffurfio rhwydwaith ecolegol cysylltiedig a fydd yn rhedeg ar hyd a lled Cymru ac yn dod â buddiannau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

I gael rhagor o wybodaeth amGoedwig Genedlaethol Cymru, ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

Cau a dargyfeirio

 • Weithiau bydd angen inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er mwyn eich diogelwch chi tra byddwn yn gwneud gwaith cynnal a chadw neu weithgareddau eraill.
 • Efallai y bydd yn rhaid inni gau safle yn ystod tywydd eithafol, megis gwyntoedd cryfion neu rew ac eira, oherwydd y risg o anafiadau i ymwelwyr neu staff.
 • Dylech bob amser ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau ar y safle ac unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro.

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae Coedwig Hafren 6 milltir i’r gorllewin o Lanidloes.

Mae yn Sir Powys.

Map yr Arolwg Ordnans

Mae Coedwig Hafren ar fap Explorer 214 yr Arolwg Ordnans (OS).

Cyfeirnod grid yr OS yw SN 857 869.

Cyfarwyddiadau

O’r hen neuadd farchnad yn Llanidloes, dilynwch yr arwydd twristiaeth brown a gwyn ar gyfer Coedwig Hafren i Stryd y Bont Fer.

Croeswch yr afon a throi i’r chwith.

Dilynwch yr is-ffordd gul hon am 6½ milltir, gan fynd heibio’r Hen Neuadd, ac mae’r prif faes parcio (Rhyd-y-benwch) ar y chwith.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Y prif orsaf rheilffyrdd agosaf yw Caersws.

Er mwyn cael manylion cludiant cyhoeddus ewch i wefan TravelineCymru.

Maes parcio

Prif faes parcio yw Rhyd-y-benwch.

Mae parcio’n ddi-dâl.

​Ni chaniateir parcio dros nos.​

Manylion cyswllt

Nid oes staff yn y lleoliad hwn.

Cysylltwch â’n tîm cwsmeriaid gydag unrhyw ymholiadau cyffredinol yn ystod oriau swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Taflen Coedwig Hafren PDF [13.3 MB]

Mannau eraill yng Canolbarth Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf