Coedwig Brechfa – Keepers, ger Caerfyrddin

Beth sydd yma

Croeso

Mae maes parcio Keepers wedi’i leoli ger pentref Brechfa.

Dyma'r man cychwyn ar gyfer taith ar lan yr afon trwy Goedwig Brechfa.

Gallwch ddilyn llwybr cerdded llawer hirach trwy'r goedwig i gael golwg agosach ar y tyrbinau anferth Fferm Wynt Gorllewin Coedwig Brechfa hefyd.

Mae lle picnic bach o dan y coed yn y maes parcio.

Mae grwp cymunedol yn trefnu digwyddiadau a gweithgareddau eraill yn yr adeilad drws nesaf i'r maes parcio.

Llwybrau cerdded

Mae arwyddbyst ar y llwybrau cerdded o’r dechrau i’r diwedd.

Chwiliwch am y panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybr.

Dysgwch beth yw ystyr graddau’r llwybrau cerdded.

Llwybr Glan yr Afon Keepers

 • Gradd: Cymedrol
 • Pellter: 2 milltir/3.2 cilomedr
 • Amser: 1 awr
 • Gwybodaeth am y llwybr: Mae'r llwybr cylchol hwn yn mynd drwy’r goedwig yn bennaf. Mae yna rannau byr ar ffyrdd sydd weithiau’n cael eu defnyddio gan lorïau ar gyfer gwaith coedwigaeth. Mae yna rannau mwdlyd ar y llwybrau a rhannau â cherrig rhydd dan draed. Gall y llwybrau fod yn llithrig ar ôl tywydd gwlyb. Ar hyd y llwybr, mae yna rannau byr, serth, i fyny ac i lawr ac mae'r llwybr yn croesi sawl pont, rhai gyda grisiau.

Mae Llwybr Glan yr Afon Keepers yn cychwyn trwy goed conwydd wrth fynd i lawr at Afon Marlais.

Mae'n croesi'r afon dros bont bren ac yna'n dringo ac yn parhau drwy'r goedwig.

Mae'r llwybrau’n dilyn glan yr afon mewn ambell i le a gallwch glywed sŵn y dŵr ar hyd y rhan fwyaf o'r llwybr.

Mae'r llwybr yn croesi cwpl o bontydd eraill dros nentydd tlws wrth ddychwelyd i'r maes parcio.

""

Llwybr Gwynt a Dŵr

 • Gradd: Anodd
 • Pellter: 12 milltir/19.3 cilomedr
 • Amser: 7-8 awr
 • Gwybodaeth am y llwybr: Mae hwn yn llwybr heriol oherwydd y pellter a’r esgyniad. Mae angen lefel uchel o ffitrwydd ac esgidiau cerdded â gwadnau cadarn. Gall y tywydd newid yn gyflym yn yr ucheldir felly gwnewch yn siwr fod gennych haenau gwrth-ddŵr a dillad cynnes yn eich sach gefn. Mae yna ffordd gynt yn ôl at y maes parcio sy’n defnyddio Llwybr Cyswllt y Fonesig Megan a ddangosir ar y map sy’n byrhau’r llwybr i 7½m/12.3km, ond sy’n hepgor cwm prydferth Afon Pib. Gallwch hefyd gysylltu â'r llwybr hwn ofaes parcio Tower trwy ddilyn rhan o Daith Gerdded Cwm Marlais a llwybr cyswllt ond sylwch y bydd y daith gyffredinol yn llawer hirach.

Clywed murmur Afon Pib ac Afon Marlais yn eu cymoedd hardd a gweld nerth anhygoel y tyrbinau gwynt yn agos.

Crëwyd y llwybr cerdded hwn mewn partneriaeth â RWE a ddatblygodd Fferm Wynt Gorllewin Coedwig Brechfa yn y rhan hon o'r goedwig.

""

Digwyddiadau a gweithgareddau

Mae Pobl y Fforest yn trefnu digwyddiadau a gweithgareddau eraill yn adeilad Keepers drws nesaf i'r maes parcio.

Mae Pobl y Fforest yn gwmni cymunedol a gwirfoddol sy'n cael ei redeg nid-er-elw.

Gweler yr hysbysfwrdd yn y maes parcio am fanylion y digwyddiadau sydd i ddod neu ewch i dudalen Facebook Pobl y Fforest.

Coedwig Brechfa

Coedwig Brechfa yw’r enw modern ar ran o Goedwig hynafol Glyn Cothi.

Roedd Coedwig Glyn Cothi’n cael ei rhedeg am ganrifoedd gan bobl leol i ddarparu deunyddiau adeiladu, gwahanol gynhyrchion a thir pori.

Ym 1283, ar ôl i Gymru gael ei gorchfygu’n derfynol gan Edward I, daeth Glyn Cothi’n Goedwig Frenhinol dan weinyddiaeth Cyfraith y Fforest am ganrifoedd lawer.

Ers y dyddiau hynny mae coedwig dra gwahanol wedi tyfu. Yn hanner cyntaf yr 20fed ganrif, ailblannwyd Coedwig Brechfa’n goed conwydd gan y Comisiwn Coedwigaeth i hybu cronfa bren Prydain ar ôl y defnydd trwm o bren yn y Rhyfel Mawr.

Heddiw mae Coedwig Brechfa’n gorchuddio tua 6500 hectar ac yn cael ei rhedeg gan Cyfoeth Naturiol Cymru er budd pobl, bywyd gwyllt ac i gynhyrchu pren, ac yn fwy diweddar er mwyn cynhyrchu ynni gwynt.

Meysydd parcio eraill yng Nghoedwig Brechfa

""

Mae llwybrau cerdded a beicio mynydd o'r meysydd parcio Cyfoeth Naturiol Cymru eraill hyn yng Nghoedwig Brechfa:

 • Abergorlech - llwybrau drwy’r coed, llwybr beicio mynydd ac arboretwm go wahanol
 • Byrgwm - taith cerdded coetir a llwybrau beicio mynydd i ddechreuwyr a beicwyr profiadol fel ei gilydd
 • Gwarallt - taith gerdded fer hawdd drwy goetir ffawydd
 • Tower - taith gerdded drwy'r goedwig gyda golygfeydd o'r dyffryn a mynediad i'r llwybr heibio i dyrbinau gwynt

Coedwig Genedlaethol Cymru

Mae Coedwig Brechfa yn rhan o Goedwig Genedlaethol Cymru.

Bydd y Goedwig Genedlaethol yn:

 • creu ardaloedd o goetir newydd
 • gwella coetiroedd presennol
 • adfer coetiroedd hynafol unigryw Cymru

Bydd yn ffurfio rhwydwaith ecolegol cydgysylltiedig a fydd yn rhedeg ledled Cymru, gan gynnig buddion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

Bydd rhannau o’r rhwydwaith yn y pen draw yn ffurfio llwybr a fydd yn rhedeg ar hyd a lled Cymru, felly bydd modd i unrhyw un ei gyrraedd ble bynnag maen nhw’n byw.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Coedwig Genedlaethol Cymru.

Ymweld yn ddiogel

Rydyn ni eich eisiau chi i ddychwelyd adref yn ddiogel ar ôl eich ymweliad yma.

Rydych yn gyfrifol am eich diogelwch eich hun yn ogystal â diogelwch unrhyw blant ac anifeiliaid sydd gyda chi yn ystod eich ymweliad.

Am gyngor ac awgrymiadau i'ch helpu i gynllunio'ch ymweliad, ewch i dudalen Ymweld â'n lleoedd yn ddiogel.

Newidiadau i gyfleusterau ymwelwyr

Gweler brig y dudalen we hon i gael manylion unrhyw gynlluniau i gau cyfleusterau neu unrhyw newidiadau eraill i gyfleusterau ymwelwyr yma.

Er mwyn eich diogelwch, dilynwch gyfarwyddiadau'r staff ac arwyddion bob amser gan gynnwys y rhai ar gyfer dargyfeirio neu gau llwybrau.

Mae'n bosibl y bydd angen i ni ddargyfeirio neu gau llwybrau wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw neu gynnal gweithrediadau eraill ac mae'n bosibl y bydd angen i ni gau cyfleusterau ymwelwyr eraill dros dro.

Mewn tywydd eithafol, mae'n bosibl y byddwn yn cau cyfleusterau ar fyr rybudd oherwydd y risg o anafiadau i ymwelwyr a staff.

Sut i gyrraedd yma

Mae maes parcio Keepers 13½ milltir i'r gogledd-ddwyrain o Gaerfyrddin

Cod post

Y cod post yw SA32 7BW.

Sylwer: efallai na fydd y cod post hwn yn eich arwain at y maes parcio os byddwch yn defnyddio sat nav neu ap llywio.

Rydym yn awgrymu eich bod yn dilyn y cyfarwyddiadau isod neu’n defnyddio’r Google map ar y dudalen hon lle ceir pin ar safle’r maes parcio.

Cyfarwyddiadau

Ewch ar yr A40 o Gaerfyrddin tuag at Landeilo.

Trowch i'r chwith ar y B4310, sydd ag arwydd i Frechfa.

Ym mhentref Brechfa trowch i'r chwith wrth siop y pentref sydd ag arwydd i New Inn.

Mae maes parcio Keepers 1½ milltir lawr y lôn fach hon, ar y chwith.

What3Words

Edrychwch ar y lle hwn ar wefan What3Words.

Arolwg Ordnans

Y cyfeirnod grid Arolwg Ordnans ar gyfer y maes parcio yw SN 522 319 (Explorer Map 186).

Cludiant cyhoeddus

Y prif orsaf reilffordd agosaf yw Caerfyrddin.

Er mwyn cael manylion ynghylch cludiant cyhoeddus, ewch i wefan Traveline Cymru.

Parcio

Mae’r maes parcio yn rhad ac am ddim.

Ni chaniateir parcio dros nos.

Manylion cyswllt

Nid oes staff yn y lleoliad hwn.

Cysylltwch â’n tîm cwsmeriaid gydag unrhyw ymholiadau cyffredinol yn ystod oriau swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng De Orllewin Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf