Coedwig Pen-bre, ger Llanelli

Beth sydd yma

Croeso

Mae Coedwig Pen-bre yn goedwig binwydd anferth a gafodd ei chreu ar dwyni tywod ar arfordir Sir Gaerfyrddin.

Mae ein llwybr cerdded wedi’i arwyddo yn arwain at adfeilion ffatri ffrwydron o’r Rhyfel Byd Cyntaf - mae'r llwybr yn dilyn hen draciau trên trwy'r coed.

Un o goedwigoedd twyni tywod prin Prydain ydy Pembrey - plannodd y Comisiwn Coedwigaeth y coed yma rhwng 1929 a 1954 fel rhan o raglen i dyfu coedwigoedd newydd yn lle’r rhai a dorrwyd i lawr i gyflenwi pren ar gyfer y ddau Ryfel Byd.

Mae Coedwig Pen-bre yn gartref i amrywiaeth eang o blanhigion, adar cân mudol, adar ysglyfaethus a gloÿnnod byw - yma ceir gwibiwr brith a gloÿnnod byw britheg y gors.

Mae'r goedwig wrth ymyl Parc Gwledig Pen-bre (sy'n cael ei redeg gan Gyngor Sir Gâr) sydd â chanolfan ymwelwyr, caffi, toiledau ac amrywiaeth o gyfleusterau i ymwelwyr a gweithgareddau hamdden.

Llwybr cerdded

Mae arwyddbyst ar y llwybr/au cerdded o’r dechrau i’r diwedd.

Chwiliwch am y panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybr.

Dysgwch beth yw ystyr graddau’r llwybrau cerdded.

Llwybr Pinwydd a Sieliau

  • Gradd: Cymedrol
  • Pellter: 4½ milltir/7 cilomedr
  • Amser: 2½ awr
  • Gwybodaeth am y llwybr: Mae’r llwybr yn cychwyn y tu hwnt i Faes Parcio 1 Parc Gwledig Pen-bre. Cerddwch i lawr y llwybr graean o gornel y maes parcio hyd at y panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybr. Mae’r llwybr yn dilyn traciau tywod a lonydd drwy’r goedwig. Mae byrddau picnic a meinciau ar hyd y llwybr.

Darganfyddwch hanes y goedwig ar ein llwybr cerdded wedi’i arwyddo, sy’n arwain at adfeilion ffatri ffrwydron o’r Rhyfel Byd Cyntaf.

Mae llawer o'r bynceri bach a'r twneli chwyth crwm yn dal i’w gweld ac rydym wedi adeiladu waliau bric ar hyd mynedfeydd rhai i ddarparu cartrefi i ystlumod pedol.

Cadwch lygad am degeirianau a blodau gwyllt eraill ar hyd ochrau'r llwybr tua diwedd y gwanwyn a dechrau'r haf.

Marchogaeth

Rheolir y llwybrau marchogaeth yng Nghoedwig Pen-bre gan Ymddiriedolaeth Cadwraeth Pen-bre.

Mae angen caniatâd arnoch i farchogaeth yng Nghoedwig Pen-bre.

Mae trwyddedau marchogaeth misol a blynyddol ar gael.

I wneud cais am drwydded marchogaeth, ewch i wefan Ymddiriedolaeth Cadwraeth Pen-bre.

Mae parcio ar gyfer trelars a lorïau ceffylau wedi'i gyfyngu i un bae parcio ym maes parcio Parc Gwledig Pen-bre.

Llwybr Arfordir Cymru

Mae Llwybr Arfordir Cymru yn mynd trwy Goedwig Pen-bre ac ar hyd y traeth tywodlyd.

Mae Llwybr Arfordir Cymru yn cynnig llwybr cerdded di-dor o amgylch arfordir Cymru o gyrion Caer yn y gogledd i Gas-gwent yn y de.

Darllenwch fwy am Lwybr Arfordir Cymru.

Parc Gwledig Pen-bre

Mae Coedwig Pen-bre wrth ymyl Parc Gwledig Pen-bre.

Rheolir Parc Gwledig Pen-bre gan Gyngor Sir Gâr.

Ymhlith y cyfleusterau mae canolfan ymwelwyr, toiledau, caffi a maes gwersylla.

I gael mwy o wybodaeth am gyfleusterau ac amseroedd agor ewch i wefan Parc Gwledig Pen-bre.

Coedwig Genedlaethol Cymru

Mae Coedwig Pen-bre yn rhan o Goedwig Genedlaethol Cymru.

Bydd y Goedwig Genedlaethol yn:

  • creu ardaloedd o goetir newydd
  • gwella coetiroedd presennol
  • adfer coetiroedd hynafol unigryw Cymru

Bydd yn ffurfio rhwydwaith ecolegol cydgysylltiedig a fydd yn rhedeg ledled Cymru, gan gynnig buddion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

Bydd rhannau o’r rhwydwaith yn y pen draw yn ffurfio llwybr a fydd yn rhedeg ar hyd a lled Cymru, felly bydd modd i unrhyw un ei gyrraedd ble bynnag maen nhw’n byw.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Coedwig Genedlaethol Cymru.

Ymweld yn ddiogel

Rydyn ni eich eisiau chi i ddychwelyd adref yn ddiogel ar ôl eich ymweliad yma.

Rydych yn gyfrifol am eich diogelwch eich hun yn ogystal â diogelwch unrhyw blant ac anifeiliaid sydd gyda chi yn ystod eich ymweliad.

Am gyngor ac awgrymiadau i'ch helpu i gynllunio'ch ymweliad, ewch i dudalen Ymweld â'n lleoedd yn ddiogel.

Amseroedd agor

Mae'r maes parcio, canolfan ymwelwyr, toiledau, caffi a'r holl gyfleusterau hamdden eraill yn cael eu rheoli gan Gyngor Sir Gâr.

I gael mwy o wybodaeth ac amseroedd agor ewch i wefan Parc Gwledig Pen-bre.

Newidiadau i lwybrau

Gweler brig y dudalen we hon i gael manylion unrhyw gynlluniau i gau'r llwybrau neu unrhyw newidiadau eraill iddynt yma.

Er mwyn eich diogelwch, dilynwch gyfarwyddiadau'r staff ac arwyddion bob amser gan gynnwys y rhai ar gyfer dargyfeirio neu gau llwybrau.

Mae'n bosibl y bydd angen i ni ddargyfeirio neu gau llwybrau wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw neu gynnal gweithrediadau eraill ac mae'n bosibl y bydd angen i ni gau cyfleusterau ymwelwyr eraill dros dro.

Mewn tywydd eithafol, mae'n bosibl y byddwn yn cau cyfleusterau ar fyr rybudd oherwydd y risg o anafiadau i ymwelwyr a staff.

Sut i gyrraedd yma

Mae Coedwig Pen-bre 8 milltir i'r gorllewin o Lanelli.

Cod post

Y cod post yw SA16 0EJ.

Sylwer: efallai na fydd y cod post hwn yn eich arwain at y maes parcio os byddwch yn defnyddio sat nav neu ap llywio.

Rydym yn awgrymu eich bod yn dilyn y cyfarwyddiadau isod neu’n defnyddio’r Google map ar y dudalen hon lle ceir pin ar safle’r maes parcio.

Cyfarwyddiadau

Dilynwch yr A484 o Lanelli tuag at Borth Tywyn.

Ar ôl 5 milltir, trowch i'r chwith, gan ddilyn yr arwyddion brown ar gyfer y Parc Gwledig.

Mae'r mynedfa ar gyfer Parc Gwledig Pen-bre 1 filltir ar hyd y ffordd hon.

Mae'r maes parcio agosaf ar ddechrau'r Llwybr Cregyn a Phinwydd ym maes parcio 1.

What3Words

Edrychwch ar y lle hwn ar wefan What3Words.

Arolwg Ordnans

Y cyfeirnod grid Arolwg Ordnans ar gyfer y maes parcio yw SN 400 001 (Explorer Map 164 neu 178).

Cludiant cyhoeddus

Y prif orsaf reilffordd agosaf yw Pen-bre a Phorth Tywyn.

Er mwyn cael manylion ynghylch cludiant cyhoeddus, ewch i wefan Traveline Cymru.

Llwybr beicio Sustrans

Gallwch feicio i Goedwig Pen-bre ar y Llwybr Celtaidd.

Mae'r Llwybr Celtaidd yn ymestyn ar draws De Cymru, o Fôr Iwerddon i'r ffin â Lloegr

Mae'r Llwybr Celtaidd yn cynnwys dau lwybr Sustrans.

I gael mwy o wybodaeth am y Llwybr Celtaidd ewch i wefan Sustrans.

Parcio

Mae'r maes parcio agosaf ar ddechrau'r Llwybr Cregyn a Phinwydd ym Mharc Gwledig Pen-bre (sef maes parcio 1).

Rheolir y parc gwledig gan Gyngor Sir Gâr a rhaid talu.

I gael mwy o wybodaeth am gyfleusterau ac amseroedd agor ewch i wefan Parc Gwledig Pen-bre.

Manylion cyswllt

0300 065 3000

ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Taflen Coedwig Pembrey PDF [5.8 MB]

Mannau eraill yng De Orllewin Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf